Zveřejnění formulářů žádostí o dotaci na rok 2021 k dotačnímu programu 9.A.b.4.a.-j.

Na Portálu farmáře SZIF byly zveřejněny formuláře pro podání žádostí o dotaci na rok 2021
k dotačnímu programu 9.A.b.4.a.-j. Podpora na zajištění samostatných odrůdových zkoušek
registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských
vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin, které jsou následně publikovány zemědělské
veřejnosti.
Zároveň byla na Portálu farmáře (Nová podání → Národní dotace → Soubory ke stažení→
složka 9.A.b.4.a.–j.) a na webových stránkách SZIF (SZIF poskytuje → Národní dotace → Národní
dotace → Dotační programy → složka 9.A.b.4.a.–j.) zveřejněna příručka s informacemi ke
správnému podání žádostí o dotaci na rok 2021.
Termín pro podání žádostí o dotaci na rok 2021 k dotačnímu programu 9.A.b.4.a.-j.
je od 1. 8. 2020 do 31. 3. 2021.
Žádost o dotaci podává žadatel v rámci dotačního programu 9.A.b.4.a.-j. zvlášť za každý
předmět dotace prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.
Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace, tj. před vznikem
uznatelných nákladů.
Podpora je v souladu s čl. 24 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 poskytována pouze pro mikropodniky,
malé a střední podniky dle definice uvedené v Příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
V žádosti o dotaci musí žadatel uvést přepokládané uznatelné náklady vztahující se k danému
druhu plodiny v rámci příslušného předmětu dotace.
K žádosti o dotaci musí žadatel doložit průřezovou přílohu Prohlášení o kategorii podniku a povinnou
přílohu Platná smlouvá mezi žadatelem a ÚKZÚZ o provedení samostatných odrůdových zkoušek.

ZDROJ: www.szif.cz