Pohybujeme se v oblasti, jejíž výsledek závisí na vzájemné komunikaci, vztahu, podpoře dobré věci. Není nám proto lhostejný osud lidí, kteří neměli takové štěstí a potřebují podporu druhých. Proto společnost AgroConsult ve spolupráci s Ice Casino poskytuje finanční, materiální či odbornou pomoc řadě dobročinných a obecně prospěšných organizací.

Oblasti, na které se zaměřujeme:

Znevýhodněné děti a jejich vzdělání

Zapojujeme znevýhodněné děti do vzdělávacích programů v rámci sociální rehabilitace. Je pro nás velmi důležité, aby jim byla dopřána možnost pro osobnostní rozvoj a edukaci. Naším primárním cílem je jejich postupné začleňování do běžné společnosti, aby mohli žít spokojený život, který si bezesporu zaslouží.

Sportovní aktivity dětí

Dělá nám velkou radost, že si děti prostřednictvím sportovních aktivit osvojují nové dovednosti a motorické návyky. Snažíme se v nich vzbudit zálibu pro sport za pomoci asistentů, kteří pro ně neustále vymýšlejí nové pohybové aktivity. Tyto činnosti jsou pojaty hravou formou, do které spadá i samotná příprava.

Kulturně charitativní akce

Pořádáme pravidelné kulturně charitativní akce v podobě koncertů, festivalů, vernisáží či výstav. Nedílnou součástí je i sociální adaptace, skrze chráněné dílny, ve kterých lidé vyrábějí keramické nebo propagační předměty. Za ty dostávají pravidelný plat, který podporuje jejich finanční nezávislost a vzbuzuje v nich pocit soběstačnosti.

Domov sv. Anežky, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života, žít samostatný, soběstačný a důstojný život s odpovídajícím sociálním postavením a naplněnými potřebami užitečnosti a potřebnosti.

Domov sv. Anežky, o.p.s. poskytuje sociální služby (sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení) a provozuje chráněné pracovní dílny a chráněná pracoviště (truhlářská, keramická, tkalcovská, PO-TISK, údržba veřejné zeleně a další).