Zveřejnění formuláře k orientačnímu výpočtu podpory pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů ryb

Dne 11. února 2021 byl zveřejněn formulář, který je určen pro orientační vypočet výše podpory
žadatelům. Prostřednictvím tohoto formuláře si může každý žadatel udělat představu o své
kompenzaci před vlastním podáním Žádosti o podporu. Podpora bude určena podnikům
akvakultury a zpracovatelům ryb za snížení prodeje ryb nebo za snížení prodeje
zpracovaných/výrobků z ryb. Podpora bude vyhlášena v rámci 20. výzvy Operačního
programu Rybářství 2014 – 2020, Opatření 2.6. Opatření pro posílení konkurenceschopnosti
podniků akvakultury a Opatření 5.3.a. Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků
akvakultury a zpracovatelů ryb.
Upozorňujeme, že pokud bude za všechny žádosti celková výše požadované podpory vyšší, než
je stanovená alokace ŘO OP Rybářství, dojde k poměrnému krácení podpory stejnoměrně
u všech žádostí dle Pravidel pro žadatele a příjemce.
Formulář pro orientační výpočet podpory je zveřejněn na webových stránkách www.szif.cz.
U jednotlivých opatření. Formulář pro opatření 2.6. si lze stáhnout pod tímto odkazem:
https://www.szif.cz/cs/opr2014-26 a formulář pro opatření 5.3.a. si lze stáhnout pod tímto
odkazem: https://www.szif.cz/cs/opr2014-53a, v sekci „KE STAŽENÍ“.
V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v opatření 2.6. a 5.3.a. se může na každý projekt
použít pouze jeden zdroj financování EU a ČR (tzn. podpora na kompenzaci snížených příjmů
z prodeje živých ryb z vlastní výroby (produkce) nebo z prodeje zpracovaných ryb a výrobků
z ryb z OP Rybářství se nesmí překrývat s jiným zdrojem financování EU či ČR, např.
s programem Agricovid potravinářství, Antivirus).
Pro úplnost uvádíme, že příjem žádostí pro 20. výzvu (možnost odesílání Žádostí o podporu
prostřednictvím Portálu Farmáře) začíná 6. dubna 2021 od 9:00 hodin a končí
27. dubna 2021 v 18:00 hodin.
Oddělení metodiky OP Rybářství

Zdroj: www.szif.cz