Dne 2. 5. 2024 schválil ministr zemědělství změnu Pravidel, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období
2014 – 2020 a změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace
na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027.

V rámci této změny dochází ke zrušení povinnosti prokazování, že má žadatel vypořádány
splatné závazky vůči příslušnému finančnímu úřadu. Zároveň byly do Pravidel zavedeny
finanční opravy za chybně provedený cenový marketing, za který byla doposud udělována
sankce ve výši 100 % na příslušnou zakázku. Finanční opravy stanovují procentuální výši
sankce dle závažnosti porušení od 10 % do 100 %. Konkrétní znění změny Pravidel je
k dispozici v příloze.

Příloha č. 1: Změna Pravidel PRV 2014–2020 a SP SZP na období 2023–2027

Zdroj: www.szif.cz