Dne 25. 6. 2024 bylo schváleno zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky
pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, pro
operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje platných pro rok 2023-2025 (dále jen jako „Pravidla 19.2.1“), a Pravidel pro
změny strategií týkající se Programového rámce Programu rozvoje venkova v souvislosti
se střednědobým hodnocením a přechodným obdobím (dále jen jako „Pravidla pro změny
strategií“).

V Pravidlech 19.2.1 byla provedena úprava v souvislosti se změnou kofinancování, a to v části B.
Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitola 3. Druh a výše dotace. Zároveň byla doplněna
závěrečná a přechodná ustanovení.

Nové znění:

Příspěvek EU činí 64 % veřejných výdajů v případě Žádostí o platbu proplacených
do 30. 6. 2024, resp. 80 % veřejných výdajů v případě Žádostí o platbu proplacených
od 1. 7. 2024.

Příspěvek ČR činí 36 % veřejných výdajů v případě Žádostí o platbu proplacených
do 30. 6. 2024, resp. 20 % veřejných výdajů v případě Žádostí o platbu proplacených
od 1. 7. 2024.

V Pravidlech pro změny strategií byla provedena následující úprava v podkapitole 4.1 Obecná
ustanovení, v bodě e):

Nové znění:

„MAS odpovídá za to, že všechny údaje uvedené v žádosti o změnu SCLLD podané prostřednictvím
MS2014+ jsou úplné a pravdivé a změny byly současně provedeny v souladu s MPIN a těmito
Pravidly pro změny strategií. Vydaný akceptační dopis ŘO PRV je nutné revidovat pouze v případě
změny, která se týká celkové částky rezervované alokace stanovené pro realizaci příslušné
SCLLD. Při změně kofinancování rezervované alokace není nutné vydávat dodatek k
akceptačnímu dopisu ani upravovat finanční plán zadaný v MS2014+. V případě ostatních
změn také není nutné vydávat dodatek k akceptačnímu dopisu, přestože dojde ke změně
v přílohách akceptačního dopisu.“

Příloha č. 1:
Pravidla 19.2.1 – zpřesnění kofinancování (čistopis)

Příloha č. 2:
Pravidla 19.2.1 – zpřesnění kofinancování (revize)

Příloha č. 3:
Pravidla pro změny strategií zpřesnění kofinancování (čistopis)

Příloha č. 4:
Pravidla pro změny strategií zpřesnění kofinancování (revize)

Zdroj: www.szif.cz