Ministerstvo zemědělství zjednodušilo administrativu pro zemědělce při
dokládání zásahu vyšší moci – sucha. Na díly půdních bloků zasažených
suchem je nyní, a to i se zpětnou platností po podání žádosti, možné podat
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) pouze ohlášení
zásahu vyšší moci. Není už nutné individuálně dokládat potvrzení od
Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Žadatelé o dotace poskytované podle Strategického plánu společné zemědělské
politiky a dobíhajících víceletých závazků Programu rozvoje venkova už nemusí
dokládat sucho individuálně zpracovanými mapami. Kvůli výskytu sucha
v některých částech České republiky zajistilo Ministerstvo zemědělství mapy od
ČHMÚ centrálně. Při posuzování, že žadatel objektivně nemohl kvůli suchu splnit
podmínky dotací (např. vzejití porostu úhoru, nebo při zatravňování), SZIF tuto
skutečnost z map ověří.

Podle zákona o zemědělství je zásah vyšší moci nutné hlásit v termínu do 15 dnů,
kdy je tak žadatel schopen učinit, a to elektronicky přes Portál farmáře SZIF,
prostřednictvím Formuláře pro podání Ohlášení vyšší moci s předtiskem v evidenci
využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS).

Zdroj: www.eagri.cz