Ministerstvo zemědělství připravilo pět nových nařízení vlády, která do roku 2027
stanoví podmínky pro vyplácení hlavních zemědělských dotací. Opatření se týkají
ekologického zemědělství, šetrného hospodaření, zmírňování dopadů klimatické změny
i pomoci producentům posílit jejich postavení při vyjednávání s obchodními řetězci.
Materiály dnes projednala vláda.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
stanoví pravidla pro vyplácení přímých plateb, tedy hlavní zemědělské dotace. Příspěvek
motivuje zemědělce k hospodaření šetrnému k přírodě, například tím, že nechávají část orné
půdy ležet ladem nebo zvyšují podíl organické hmoty v půdě. Platby také přispívají k šetrnému
zacházení s přírodními zdroji a omezení chemických látek.

„Kromě už delší dobu fungujících přímých plateb, jako je základní platba na plochu, se od
letošního roku nově zavádí platba pro malé zemědělce, doplňková redistributivní podpora
příjmu pro udržitelnost a takzvaná ekoplatba. Přímé platby tak více přispějí k rozvoji menších
zemědělských farem a zároveň budou motivovat k šetrnějším postupům hospodaření,“ uvedl
ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Ekoplatba je zaměřená na péči o krajinu a šetrné zacházení s přírodními zdroji. Platba pro
malé zemědělce se bude vyplácet maximálně na 4 hektary zemědělské půdy farmám do
velikosti 10 hektarů. Doplňková redistributivní platba se poskytuje všem žadatelům na
maximální výměru 150 hektarů obhospodařované půdy. V rámci přímých plateb dostávají
dotace také mladí zemědělci, kteří budou muset nově prokázat aspoň minimální zemědělskou
kvalifikaci. Příspěvek jde rovněž na tzv. citlivé komodity, kterými jsou brambory pro výrobu
škrobu, chmel, ovoce a zelenina, které potřebují náročnou péči, cukrovou řepu, bílkovinné
plodiny, a chov masných telat, dojnic, ovcí a koz. Do roku 2027 je na přímé platby určeno 98
miliard korun, které jdou plně ze zdrojů Evropské unie. Ročně o ně v ČR žádá přes 30 tisíc
žadatelů na přibližně 3,5 milionu hektarů zemědělské půdy.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálněklimatických opatření přispívá mimo jiné ke zmírňování změny klimatu, snižováním emisí
skleníkových plynů a podporou ukládání uhlíku včetně udržitelného rozvoje a účinného
hospodaření s přírodními zdroji, jako je voda, půda a ovzduší. Agroenvironmentálně-klimatická
opatření pomáhají biologické rozmanitosti, údržbě krajiny a zajištění kvalitních, bezpečných a
výživných potravin vyprodukovaných udržitelným způsobem. Nově je od letošního roku
podporováno na standardní orné půdě pěstování meziplodin (např. svazenka, jílek, hrách),
zakládání ploch s různými druhy rostlin vhodnými pro opylující hmyz i zakládání biopásů, které
přispívají k rozvoji biodiverzity. Možná je také podpora pěstování konzumních brambor v rámci
integrované produkce. Pro roky 2023-2027 je na toto opatření připraveno 18,6 miliardy korun.
Dotace hradí z 65 % Česká republika a ze 35 % Evropská unie. Stejně je financováno i splnění
podmínek ekologického zemědělství.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství
přispívá k dlouhodobě udržitelné produkci a eliminuje některé negativní vlivy konvenční
zemědělské výroby na cenné biotopy a životní prostředí. Dotace je kompenzací pro zemědělce
za dodatečné náklady a ušlé příjmy kvůli náročnějšímu ekologickému hospodaření.

„Novinkou je, že zemědělci, kteří zatím hospodaří konvenčním způsobem, budou moci vyhradit
některé své pozemky pro ekologické zemědělství, jak to umožňuje evropská legislativa.
Umožníme tak farmářům, aby postupně ekologické hospodaření zaváděli i na svých dalších
pozemcích. Nyní je v České republice v ekologickém režimu více než 550 tisíc hektarů. Do
roku 2027 to chceme zvýšit na 750 tisíc hektarů, což je 21 % veškeré zemědělské půdy
v České republice,“ řekl Zdeněk Nekula.

Nově budou muset ekologičtí zemědělci jednou za pět let absolvovat odborné školení. Novou
podmínkou je také, že farmář bude prokazovat alespoň minimální stanovené výnosy vlastní
produkce na orné půdě. Na podporu ekologického zemědělství je vyčleněno 11 miliard korun.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů
organizacemi producentů umožňuje spojování menších producentů do větších celků. Tím
získají silnější postavení na trhu, lepší vyjednávací pozici při prodeji zboží a budou moci
odolávat tlaku supermarketů a obchodních řetězců. Dosud mohli získat podporu producenti
ovoce a zeleniny, nově budou dotace přístupné i pro producenty brambor, okrasných rostlin a
vajec. Připraveno je pro ně na další období 470 milionů korun z rozpočtu EU.

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení
vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie dává
do souladu současné návrhy s dosavadními dotačními nařízeními a jde formálně o nezbytné
legislativně technické změny.

Zdroj: www.szif.cz