Zemědělci podávají Jednotnou žádost 2018

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes začíná přijímat Jednotnou žádost 2018. Zemědělci mohou prostřednictvím tohoto univerzálního formuláře získat finanční podporu v rámci 23 dotačních titulů. Každý rok si Jednotnou žádost podá téměř 30 tisíc žadatelů, mezi které je rozděleno přes 30 miliard korun.

Dnes začíná SZIF přijímat Jednotnou žádost 2018. Řádný termín končí 15. května. Žadatel má ale ještě po tomto termínu šanci na pozdní podání, a to až do 9. června. V tomto případě však platí sankci ve výši 1 % za každý pracovní den.

Také letos jsme pro zájemce pořádali bezplatné semináře, na kterých jsme představili letošní novinky, předávali zkušenosti z administrace v předchozích letech a upozorňovali na zbytečné chyby žadatelů.

Příjem Jednotných žádostí 2018 je ve znamení několika zásadních změn. Ruší se například podmínka aktivního zemědělce. Dále se od roku 2018 nebude vyplácet podpora na dotační titul LFA (méně příznivé oblasti), platba LFA totiž bude nahrazena dvěma samostatnými tituly: PPO (platba pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními) a ANC (platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními). Významnou změnou pro opatření welfare (Dobré životní podmínky zvířat) je, že žadatel už nebude v žádosti uvádět identifikační čísla dojnic, nově bude v žádostech deklarovat pouze čísla hospodářství a objektů. U bílkovinných plodin, které jsou součástí Dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS), odpadá povinnost minimální intenzity chovu hospodářských zvířat 3 VDJ na 1 hektar bílkovinných plodin. Bližší informace o všech změnách jsou uvedeny v Příručce pro žadatele 2018, která je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz, v sekci Jednotná žádost, v části Ke stažení.

Formulář Jednotné žádosti lze podat elektronickou cestou, osobně nebo poštou. Doporučujeme žadatelům elektronické podání přes Portál farmáře, což je nejjednodušší způsob. Zkušenosti z posledních let ukazují, že naprostá většina zemědělců dává přednost této volbě. Žádosti podávají buď z pohodlí svého domova, nebo s pomocí zaměstnanců Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). Seznam pracovišť OPŽL je k dispozici na webových stránkách SZIF v kontaktech. Žadatelé se mohou s dotazy obracet také na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.

Z aktivit SZIF se platby, o které se žádá prostřednictvím Jednotné žádosti, podílí na objemu vyplácených finančních prostředků největší měrou. K dnešnímu dni bylo na Jednotnou žádost 2017 zaplaceno téměř 25,5 miliardy korun. Výplaty probíhají podle harmonogramu, SZIF vydává rozhodnutí za kratší dobu, v některých případech dokonce i o několik týdnů.

Zdroj: www.szif.cz