Základní informace k plnění podmínky minimální a maximální velikosti podniku v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

V rámci operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců je stanovena podmínka, že každý žadatel musí již při zaregistrování Žádosti o dotaci plnit minimální a maximální velikost podniku.

Žadatel plní podmínku minimální i maximální velikosti podniku již k datu zaregistrování Žádosti o dotaci.  Po dobu lhůty vázanosti projektu na účel žadatel plní podmínku pouze minimální velikosti podniku, což dokládá každoročně, kdy nejpozději do 31. 7. vyplní formulář pro výpočet velikosti podniku na Portálu farmáře. Kontrola vyplněných údajů bude probíhat na základě údajů v IZR a LPIS. Při vstupu do operace je ověřován stav datu podání Žádosti o dotaci. V rámci průběžného plnění podmínky minimální velikosti podniku bude ověřován stav každoročně na základě formuláře předkládaného k 31. 7. V případě živočišné výroby musí být minimálního počtu VDJ dosaženo jako ročního průměru. Ověření pak proběhne na základě údajů vyplněných v rámci Jednotné žádosti, účetních dokladů či jiných dokumentů, kterými žadatel prokáže, že v daném období hospodařil s uvedeným počtem zvířat či uvedeným počtem hektarů. Jestliže žadatel hospodaří na pozemku, kde hodlá střídat jednotlivé plodiny, zahrne výměru daného pozemku do formuláře jen jednou, a to u plodiny, která bude na ploše v průběhu roku časově převažovat.
Pro účely včasného a jednoduchého zjištění plnění podmínky zveřejňujeme excelovský formulář, kam může žadatel zadat rozlohu svých pozemků či počet zvířat, se kterými hospodaří, a okamžitě zjistit, zda danou podmínku plní či nikoliv.

Metodika:

Výše zmíněná podmínka pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců vychází z podmínky nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. 12. 2013 v článku 19, odst. 4, kde je stanoveno, že členské státy u operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců stanoví horní a spodní prahovou hodnotu, která zemědělským podnikům umožňuje přístup k podpoře.
K vymezení spodní prahové hodnoty dochází pomocí objemu standardní produkce za jednotlivé výrobní zaměření dle typologie farem. Při stanovení minimálního objemu standardní produkce bylo přihlédnuto k tomu, aby stanovený limit zhruba odpovídal hodnotě standardní produkce, která zajistí dostatečný příjem alespoň pro jednoho plně zaměstnaného pracovníka v hospodářství, tj. zajistí mu určitý minimální roční příjem. S ohledem na nutnost splnění této prahové minimální hodnoty již při vstupu do operace bylo přistoupeno k tomu, že hodnota standardní produkce má být stanovena tak, aby podnikatel dosáhl příjmu na úrovni minimální hrubé mzdy v ČR – tedy 9 200 Kč/měsíc, což odpovídá 110 400 Kč/rok.

Maximální limit pro vstup do operace na podporu zahájení činnosti pro mladé zemědělce byl stanoven ve výši 125 000 € standardní produkce, což odpovídá zaokrouhlené hodnotě 3 440 000 Kč při měnovém kurzu 27,5 Kč/€. Při stanovení této hodnoty bylo vycházeno z výše dotace 45 000 EUR a z cíle, aby tato podpora plnila stále motivační roli, tj. že přispěje žadateli ke zvýšení majetkové podstaty podniku.

Přílohy:

Formulář pro výpočet minimální a maximální velikosti podniku (standardní produkce) MS Office 2003 – akt. k 2. 5 .2016
Formulář pro výpočet minimální a maximální velikosti podniku (standardní produkce) MS Office 2010 – akt. k 2. 5. 2016

Zdroj: www.szif.cz