Za českého předsednictví budou v resortu zemědělství prioritami potravinové zabezpečení, snižování spotřeby pesticidů v EU a prevence odlesňování

Potravinové zabezpečení v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, snižování spotřeby
pesticidů v celé Evropské unii a prevence odlesňování a podpora lesnictví budou
hlavními prioritami v oblasti zemědělství během českého předsednictví EU. Dalšími
tématy, kterým se budeme v následujících šesti měsících věnovat, jsou rybolovná
práva, akvakultura, označování potravin a zdraví zvířat. Úkolem České republiky v roli
předsednictví bude hledat názorovou shodu členských států.
„Našimi hlavními cíli při předsednictví v Evropské unii v resortu zemědělství obecně jsou
ochrana klimatu, zajištění biodiverzity, rozvoj šetrného hospodaření a udržitelná produkce
potravin. Z těchto cílů vyplývají také všechny naše hlavní priority,“ řekl ministr zemědělství
Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).
Kvůli válce na Ukrajině je nejdůležitějším úkolem zajištění dostatečného množství potravin
nejen pro Evropu, ale i pro celý svět. Válka má obrovské dopady do zemědělského a
potravinářského sektoru, proto české předsednictví spolu s Evropskou komisí (EK) bude
hledat možnosti, jak těmto odvětvím pomoci. „Abychom zajistili potraviny pro celý svět,
musíme zachovat produkci kvalitních a bezpečných potravin. Budeme proto pravidelně
sledovat situaci na komoditních trzích a na každém zasedání Rady ministrů, tedy jednou za
měsíc, budeme toto téma řešit a přijímat potřebná opatření,“ uvedl ministr Nekula.
Další důležitou prioritou bude snižování spotřeby pesticidů, které musí být úkolem pro celou
Evropu. Podle Strategie Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork) by celá Unie měla snížit
spotřebu pesticidů o 50 % do roku 2030. ČR povede debatu o udržitelném používání přípravků
na ochranu rostlin tak, aby došlo ke splnění tohoto cíle spravedlivým rozdělením mezi všechny
členské státy. Zásadní pro Evropu je, aby s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí
mohla zajistit dostatek kvalitních a bezpečných potravin pro spotřebitele.
České předsednictví se bude věnovat také prevenci odlesňování. Evropská komise navrhuje
zavést systém, v rámci kterého by firmy měly doložit, že při výrobě jejich produktů nedošlo
k odlesňování a znehodnocování lesů, zejména pralesů. „Jde o to, aby kvůli produkci
některých komodit, jako je sója, káva, kakao, hovězí maso, dřevo nebo palmový olej
nedocházelo ke zbytečnému znehodnocování pralesů a lesů. Musíme dostatečně chránit
přírodu a zároveň při nastavování pravidel dbát na to, abychom neohrozili dodávky některých
výrobků nebo potravin kvůli novým byrokratickým překážkám,“ řekl ministr Zdeněk Nekula.
Souvisejícím, ale zcela odlišným tématem bude podpora udržitelného lesnictví, která je nyní
v období sucha obzvlášť důležitá. České předsednictví vytvoří prostor pro diskuzi o
budoucnosti Stálého lesnického výboru. Unie nemá společnou lesnickou politiku, proto je
důležité při hospodaření v lesích brát ohled na rozmanitost lesů napříč celou Evropskou unií.
Přestože jsme vnitrozemský stát, budeme mít významnou roli při stanovování tzv. rybolovných
práv na příští rok ve vodách EU a třetích zemí. Toto nastavení je důležité také z hlediska
potravinového zabezpečení. České předsednictví také schválí zásady pro udržitelnější
mořskou i sladkovodní akvakulturu. Ostatními tématy budou označování potravin, chráněná
zeměpisná označení nebo zdraví a welfare zvířat.
Ministerstvo zemědělství, Tiskové oddělení
Těšnov 17, 110 00 Praha 1, Česká republika
www.eagri.cz
První Radu ministrů zemědělství EU pod českým předsednictvím, která se bude konat 18.
července v Bruselu, povede ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Ministerstvo zemědělství
bude také v souvislosti s předsednictvím organizovat 15 neformálních akcí na různých
úrovních. Jde například o mezinárodní vědeckou konferenci k označování potravin nebo
seminář k nové lesnické strategii EU.
Aktuální informace o akcích a výsledcích českého předsednictví naleznete zde: eu2022.cz.

 

Zdroj: www.szif.cz