Výzva k předkládání programů pro propagaci společné zemědělské politiky

Komise poskytne finanční prostředky ve výši 4 miliony EUR na propagační programy
zaměřené na společnou zemědělskou politiku
Evropská komise zveřejnila výzvu k předkládání návrhů pro programy na propagaci společné
zemědělské politiky. Cílem programů by mělo být vybudování důvěry mezi všemi občany,
zemědělci i nezemědělci. Společná zemědělská politika (SZP) je politikou pro všechny občany
EU a výhody, které pro ně přináší, musí být jasně prokázány.
Grant může být poskytnut ve výši 75 000 EUR až 500 000 EUR, hrazeno bude 60% nákladů.
Na co by měl být program zaměřen?
Důraz by měl být kladen na řešení mylných představ a dezinformací o evropském zemědělství a
SZP s využitím faktů podložených údaji s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti podpory
EU pro zemědělství a rozvoj venkova prostřednictvím SZP.
Program musí být proveden v členském státě EU (multiregionální nebo národní úroveň), nebo
ve dvou nebo více členských státech (na úrovni EU).
Propagační opatření v rámci programu mohou zahrnovat:
• televizní pořady v oblasti zemědělství a inovací,
• návštěvy farem,
• informační kampaně,
• audiovizuální a mediální aktivity,
• aplikace pro chytré telefony a tablety.
Délka projektů: ne déle než 12 měsíců
Kdo může žádat o podporu?
Výzvy k podávání návrhů se může účastnit jakákoli právnická osoba, například sdružení nebo
vnitrostátní orgány.
Jak o podporu požádat?
Návrhy jsou předkládány prostřednictvím elektronického portálu, který je uveden v textu
výzvy.
Harmonogram
Zahájení předkládání
návrhů:
3. 11. 2020
Termín předkládání návrhů: 21. 1. 2021 – 17:00 CET
Hodnocení návrhů: 3. 2. – 22. 3. 2021
Informace o výsledku
hodnocení:
duben 2021
Podpis grantové dohody: červen/červenec 2021
Zahájení programů: červen/červenec 2021
Text výzvy: https://www.szif.cz/cs/eu-propagace-zemedelskych-produktu, sekce Legislativa.
Kontaktní údaje: propagace.eu@szif.cz

ZDROJ: www.szif.cz