Upřesňující výklad č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce Opatření 5.3.a. Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů ryb Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 Část B – Specifická část č.j. 5718/2021-MZE-14122 pro 20. výzvu

1) kapitola 12. Další podmínky, písmeno i), strana 31

Text Pravidel:
i) na každý projekt se může použít pouze jeden zdroj financování EU a ČR (tzn. podpora na
kompenzaci snížených příjmů z prodeje živých ryb z vlastní výroby (produkce) z OP
Rybářství se nesmí překrývat s jiným zdrojem financování EU či ČR, např. s programem
Agricovid potravinářství, Antivirus), D jinak C;

Upřesňující výklad:
i) na každý projekt se může použít pouze jeden zdroj financování EU a ČR (tzn. podpora na
kompenzaci snížených příjmů z prodeje živých ryb z vlastní výroby (produkce) z OP
Rybářství se nesmí překrývat s jiným zdrojem financování EU či ČR). V případě, že byla
žadateli poskytnuta za rozhodné období od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020 podpora z jiného
podpůrného programu určeného na zmírnění dopadů přijatých opatření proti šíření
onemocnění COVID-19 (např. Antivirus, Covid – nájemné, Covid – Gastro, Covid –
Ubytování, Kompenzační bonus, odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění u firem do 50
zaměstnanců podle zákona č. 300/2020 Sb.), bude o tuto částku podpora z tohoto
operačního programu krácena. Poskytnuté podpory žadatel uvede v Žádosti o podporu
na straně B2 do pole č. 6 a 7. Do pole č. 7. žadatel uvede název programu a čerpanou
částku v souvislosti se zmírněním dopadů přijatých opatření proti šíření onemocnění
COVID-19. Podnik uvádí přijatou podporu za celý podnik (za IČ). Krácení tedy snížení
podpory proběhne při vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany ŘO OP Rybářství,
tj. žadatel nezohledňuje při výpočtu podpory krácenou částku v Žádosti o podporu D jinak C;
Odůvodnění: Jedná se o upřesnění nejasného výkladu podmínky týkající se překryvu
podpor.

2) Příloha 6 a strana G v Žádosti o podporu, Čestné prohlášení žadatele předkládané
se Žádostí o podporu

Text Pravidel:
Prohlašuji, že předložený projekt nebyl a nebude podpořen jiným finančním nástrojem EU,
ani z jiných národních veřejných zdrojů.
Upřesňující výklad:
Prohlašuji, že předložený projekt nebyl a nebude podpořen jiným finančním nástrojem EU,
ani z jiných národních veřejných zdrojů dle upřesněného výkladu podmínky v kapitole 12.
Další podmínky, písmeno i), strana 31.
Odůvodnění: Jedná se o upřesnění nejasného výkladu podmínky týkající se překryvu
podpor.
Další informace k výše uvedenému upřesňujícímu výkladu a Žádosti o podporu na
Portálu farmáře: Výše uvedené upřesnění nebude zapracováno v Žádosti o podporu, která
byla zveřejněna na Portálu farmáře dne 23. 3. 2021 a je již žadateli stahována a vyplňována.

Zdroj: www.szif.cz