Tisková zpráva – Důležitá informace pro obce – výklad podmínky v Příručce pro zadávání veřejných zakázek k personální propojenosti v rámci cenového marketingu

V současné době přibývají případy nesprávně provedených cenových marketingů ze
strany obcí. Obce (zpravidla jako žadatelé v operaci 19.2.1 Podpora provádění operací
v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje) chybují často v případě čl.
1.2.5 Příručky pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (verze
5), (dále jen „Příručky“).
Článek 1.2.5 Příručky zní takto „V případě, že zadavatel nezveřejní zakázku mimo režim Zákona
o zadávání veřejných zakázek v otevřené výzvě prostřednictvím Portálu farmáře nebo v
Národním elektronickém nástroji nebo na profilu zadavatele nebo na Elektronickém tržišti,
případně ve Věstníku veřejných zakázek, nesmí vyzvat osobu (FO, PO), která má vztah k
žadateli, jako k zadavateli zakázky, tj. nesmí vyzvat osobu blízkou (§ 22, zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo osobu, která je personálně (např. dle
výpisu z registrů) nebo majetkově propojena s žadatelem/příjemcem dotace. Za propojenou
osobu se pro tyto účely považuje rovněž právnická osoba, jejímž statutárním orgánem/členem
statutárního orgánu je pro zadavatele/žadatele osoba blízká a/nebo osoba, která je osobou
blízkou ve vztahu ke statutárnímu orgánu/členu statutárního orgánu zadavatele/žadatele.
Účastníky porušující podmínky stanovené v tomto odstavci musí zadavatel ze soutěže vyloučit“.
Upozorňujeme, že za osobu personálně propojenou s obcí se vždy považuje člen
zastupitelstva (včetně starosty, místostarosty a členů rady obce) a jeho osoby blízké,
případně společnosti, kde tyto osoby figurují, tzn. jsou personálně propojeny se
zastupitelem nebo jeho osobou blízkou.
Přestože obec nemá statutární orgán tak, jak je chápán v soukromoprávních
předpisech, není z této podmínky vyloučena, neboť i v případě obcí je třeba zajistit
dodržování základních zásad (zákaz diskriminace, rovného zacházení a
transparentnosti). Obec proto nesmí v cenovém marketingu vyzvat k podání nabídky
FO nebo PO, která současně personálně působí v orgánu obce (např. obec nesmí
vyzvat zastupitele obce, který je současně FO podnikající a potenciálním uchazečem
o zakázku apod.). Obec rovněž nesmí vyzvat FO nebo PO, která je pro člena orgánu
obce osobou blízkou (např. obec nesmí vyzvat PO, ve které je současně členem
statutárního orgánu manžel zastupitelky obce apod.)
V případě, že obec jako zadavatel chce poptat některý z výše uvedených subjektů o
podání nabídky, musí postupovat v souladu s čl. 1.2.5 Příručky, tzn., že musí zveřejnit
zakázku mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek v otevřené výzvě
prostřednictvím Portálu farmáře nebo v Národním elektronickém nástroji nebo na
profilu zadavatele nebo na Elektronickém tržišti, případně ve Věstníku veřejných
zakázek. V případě otevřené výzvy, pak obec může v souladu s čl. 3.1.2 Příručky výzvu
po jejím uveřejnění odeslat některým dodavatelům (v takovém případě musí být výzva
odeslána alespoň 3 dodavatelům).

 

Zdroj: www.szif.cz