Mimořádná opatření na snížení produkce mléka

Vzhledem k napjaté situaci na evropském i světovém trhu s mlékem přistoupila Evropská komise k další dočasné mimořádné podpoře pro producenty mléka, která je zaměřena na snížení produkce mléka. Výše této podpory je 14 EUR na 100 kg mléka nedodaného na trh.

Evropská komise vyčlenila v rámci celé EU podporu ve výši 150 milionů EUR na celkové snížení produkce mléka ve výši 1,07 milionů tun. Opatření se netýká přímého prodeje. Oprávněným žadatelem o mimořádnou podporu je producent mléka, který ve sledovaném období dodává mléko prvnímu kupujícímu a realizoval dodávku mléka v červenci 2016. Zároveň podmínkou pro získání dotace bude snížení produkce mléka minimálně o 1 500 kg mléka, nejvýše však o 50 % produkce v referenčním období, porovnávat se bude stav produkce v redukčním období oproti referenčnímu. Referenční a redukční období jsou vždy shodná tříměsíční období v letech jdoucích po sobě, tedy referenční je z roku předchozího a redukční z roku následujícího.

Pro uvedené mimořádné opatření jsou stanovena tato redukční období:

  • říjen 2016 – prosinec 2016 (1. kolo)
  •  listopad 2016 – leden 2017 (2. kolo)
  •  prosinec 2016 – únor 2017 (3. kolo)
  •  leden 2017- březen 2017 (4. kolo)

Pro získání mimořádné podpory musí žadatel podat Oznámení plánu snížení produkce mléka na formuláři, který vydává Státní zemědělský intervenční fond. Pro 1. kolo je stanoveno termínové rozmezí příjmu Oznámení od 12. do 21. září 2016 do 12 hodin. Žadatel může Oznámení doručit prostřednictvím Portálu farmáře samostatně, má-li přiděleny přihlašovací údaje, nebo s asistencí pracovníka Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Ostatní podání Oznámení může žadatel učinit datovou schránkou, e-podatelnou s kvalifikovaným elektronickým podpisem, poštou nebo osobně na Podatelnu SZIF.

Producenti mléka mohou v rámci mimořádného opatření podat pouze jedno Oznámení. Výjimka byla stanovena pouze pro žadatele k 1. kolu, kteří si mohou podat i druhé oznámení na 4. kolo.

V případě vyčerpání stanoveného sníženého množství mléka v rámci celé EU budou plánovaná redukovaná množství jednotlivých žadatelů krácena prostřednictvím alokačního koeficientu. Odeslání sdělení žadatelům o výši uznaného plánu na snížení produkce proběhne do 7 pracovních dnů od ukončení příjmu Oznámení, v ČR tedy do 3. října 2016.

Žádosti o platbu pro první období se následně podávají na SZIF od 2. ledna 2017 do 14. února 2017.

Zdroj: Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668, mobil: +420 733 696 550, e-mail: info@szif.cz