SZIF začíná vyplácet podporu VCS, zahrnuje i cukrovou řepu, zeleninu s vysokou pracností a chov dojnic

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští vydávání
rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS). Ta směřuje k citlivým
sektorům, které se potýkají s určitými obtížemi. Přitom jsou důležité z hospodářských,
sociálních nebo environmentálních důvodů.

Součástí VCS je také cukrová řepa, druhy zeleniny s vysokou a velmi vysokou pracností a chov
dojnic. Právě u těchto čtyř titulů VCS bylo zahájeno vydávání rozhodnutí.

Letos si o dotaci na cukrovku požádalo 869 žadatelů, mezi které se rozdělí téměř 403 milionů
korun. Sazba pro rok 2022 je 6 924,18 korun na hektar. „Podpora je určena pěstitelům cukrové
řepy pro zpracování na cukr nebo kvasný líh. Plodinu musí pěstovat na minimální ploše 1 hektar
a na žadatele musí být evidována půda s kulturou standardní orná půda nejméně od data podání
žádosti do 31. srpna daného roku,“ uvádí Ing. Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb
a environmentálních podpor.

V případě zeleninových druhů se podpora týká zeleniny s vysokou pracností a velmi
vysokou pracností. O dotaci na prvně jmenovanou požádalo 126 pěstitelů. Poputuje mezi ně
téměř 12,3 milionů korun. Sazba činí 3 580,07 korun na hektar. SZIF dále obdržel 347 žádostí
o podporu na zeleninu s velmi vysokou pracností, v rámci této podpory bude rozděleno přes
77 milionů korun. Sazba je 9 783,68 korun na hektar.

„Podporujeme pěstitele vybraných druhů luskovin, plodové a listové zeleniny na standardní orné
půdě. V případě zeleniny s velmi vysokou pracností se jedná o vybrané druhy košťálové,
kořenové, plodové, cibulové, listové a stonkové zeleniny na orné půdě či jiné trvalé kultuře
(v případě chřestu),“ vysvětluje Ing. Miškovský. Podmínkou k přiznání dotace je dodržení
minimálního výsevu nebo výsadby daného druhu na 1 hektar, hmotnosti tisíce semen
a minimální vegetační doby od výsevu nebo výsadby.

Do aktuálního výčtu vydávaných rozhodnutí patří dotace na dojnice. Letos o tuto podporu
požádalo 1 756 chovatelů dojnic. Fond mezi ně rozdělí 1,25 miliardy korun. „Výše sazby podpory
na chov krávy chované v systému s tržní produkcí mléka je letos 3 541,83 korun na velkou
dobytčí jednotku (VDJ). Platba bude žadateli poukázána do 30. června 2023 na bankovní účet,“
informuje Ing. Josef Miškovský.

O dobrovolnou podporu na dojnice (nejméně na 2 VDJ) může žádat fyzická nebo právnická osoba
chovající dojnice na hospodářství registrovaném v evidenci k 31. březnu roku, na který je platba
požadována. Žadatel dále vykáže veškerou užívanou zemědělskou půdu a celoročně musí
dodržovat podmínky dopadů na životní prostředí (cross compliance).

Rozhodnutí na další opatření VCS budou průběžně následovat až do března 2023. O podporu
VCS mohli zemědělci požádat letos v průběhu dubna a května prostřednictvím tzv. Jednotné
žádosti.

 

Zdroj: www.szif.cz