SZIF začíná vyplácet podporu na ANC s předstihem

Již 29. listopadu spustil Státní zemědělský intervenční fond
(SZIF) vydávání rozhodnutí k dotaci ANC (Areas with Natural Constraints).
Podle harmonogramu měl s vydáváním rozhodnutí k platbě začít až 5. prosince.
Podpora je vyplácena v rámci neprojektových opatření Programu rozvoje venkova.
Fond letos obdržel 21 842 žádostí, mezi které rozdělí přibližně 4,3 miliardy korun.

„Jedná se o kompenzační platbu pro žadatele, kteří při své zemědělské produkci bojují s určitými
omezeními. Týká se to například horských oblastí, půdy s nižší výnosností nebo míst s řidším
osídlením. Výše sazby závisí na výrobním zaměření žadatele na živočišnou nebo rostlinnou
výrobu a na typu zemědělské půdy,“ říká Jan Borský, vedoucí Oddělení metodiky
environmentálních podpor.

Podmínky platby ANC upravuje nařízení vlády č. 43/2018 Sb. o podmínkách poskytování plateb
pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními.

Pro účely podpory nařízení rozlišuje tři základní typy oblastí ANC:

  • Horské – ve vyšší nadmořské výšce, nebo v kombinaci se svažitými pozemky,
  • ostatní – vymezené jednotnými omezeními (biofyzikálními kritérii), definovanými
    Evropskou komisí,
  • specifické – s nižší výnosností zemědělské půdy situované mimo dvě výše zmíněné
    skupiny.

Platby pro zemědělce ve zmíněných oblastech vybízejí k trvalému využívání zemědělské půdy a
tím k zachování venkovské krajiny a podpoře trvale udržitelných systémů zemědělského
hospodaření. Zemědělské podniky zde dosahují nižší produkce a dlouhodobé snížení
ekonomických výsledků by mohlo vést až k postupné marginalizaci těchto území a opouštění
zemědělské půdy s dopadem na ekosystémy závislé na zemědělské činnosti.

O podporu může žádat zemědělský podnikatel, který obhospodařuje minimálně 1 ha zemědělské
půdy ve zmíněných oblastech. Platbu Fond poskytuje na zemědělskou půdu s kulturou orná
půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura. Pro získání platby v plné výši musí příjemce
dodržet minimální obhospodařování půdy a podmínky dopadů na životní prostředí (cross
compliance).

 

Zdroj: www.szif.cz