SZIF začíná vyplácet doplatek k Jednotné platbě na plochu, letos mimořádně urychlil také vyplácení některých dotací

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná s vyplácením doplatků
k nejrozšířenější zemědělské dotaci – SAPS. Zálohu ve výši 70% fond vyplácel od
posledního říjnového týdne. Letošní sazba Jednotné platby na plochu je 3 644,19 Kč
na hektar.
Fond zatím vydal 28 732 zálohových rozhodnutí a zemědělci dostali téměř 8 miliard korun.
U doplatků ale žadatel musí počkat na nabytí právní moci rozhodnutí, je zde závazná
patnáctidenní lhůta od data převzetí.
Žadatelé se mohou pro urychlení výplat doplatků vzdát práva na odvolání. To je možné provést
přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se
práva odvolání“, který je na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci
„Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.
SZIF letos zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál
farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu
farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře
SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.
Fond také zareagoval na nelehkou situaci, do které se v důsledku koronavirových opatření
dostala řada zemědělců, a proto přijal mimořádná opatření, aby letos došlo k urychlení vyplácení
některých dotací. „Jsme si vědomi, že aktuální situace spojená s pandemií onemocnění Covid19 je pro naše zemědělce komplikovaná. Proto jsme pro letošní rok přijali mimořádná opatření
k urychlení administrace. Protože bylo v průběhu roku avizované, že dojde ke stanovení Finanční
disciplíny Evropskou Komisí až na konci listopadu, zajistil SZIF výplatu záloh formou
samostatného zálohového rozhodnutí, které v minulých letech nevydával. Dále zahájil u opatření
ANC vydávání rozhodnutí s týdenním předstihem, a to vše s cílem, aby se peníze dostaly
k žadatelům co nejdříve. Proto se k začátku prosince podařilo vydat rozhodnutí za zhruba 10
miliard korun. I u dalších opatření Jednotné žádosti bude snahou zahájit vydávání rozhodnutí,
co nejdříve to bude možné,“ dodává generální ředitel SZIF Martin Šebestyán.
Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu
info@szif.cz.