SZIF začíná vyplácet další tři dotace: na bílkovinné plodiny, brambory a chmel

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští vydávání
rozhodnutí na další tři dotace v rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci. Jde
o bílkovinné plodiny, konzumní brambory a chmel. Celkem díky těmto dotacím
poputuje k zemědělcům 613,3 milionů korun.
Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) směřuje k citlivým sektorům, které čelí určitým
obtížím. Zároveň jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Patří sem mimo
jiné produkce bílkovinných plodin, konzumních brambor a chmele. Výše dotace se odvíjí od
rozlohy plochy (minimum je jeden hektar).
O podporu na bílkovinné plodiny prostřednictvím Jednotné žádosti 2020 požádalo
6 490 žadatelů, a dostanou celkem 475,38 milionů korun. Na produkci konzumních brambor
půjde 51,08 milionu korun, o tuto podporu si u Fondu zažádalo celkem 744 pěstitelů. Žádost o
dotaci na chmel podalo 123 zemědělců, a rozdělí se mezi ně 86,84 milionů korun.
Přesný přehled sazeb je k dispozici v Příručce pro žadatele 2021, umístěné na webových
stránkách www.szif.cz.
Žadatelé se mohou pro urychlení výplat vzdát práva na odvolání. To je možné provést přes Portál
farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se práva
odvolání“, který je na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke
stažení“, ve složce Jednotná žádost.
SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál
farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu
farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře
SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.
Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu
info@szif.cz

ZDROJ: www.szif.cz