Od 9. února, v předstihu oproti harmonogramu, začal SZIF vydávat rozhodnutí týkající
se Mladých zemědělců – dobíhající. Konkrétně Mladého zemědělce (1503 žádostí za
více než 93 milionů korun). Od 12. února pak Doplňkové podpory příjmu pro mladého
zemědělce (499 žádostí za 47,4 milionu korun) a Podpory příjmu vázané na produkci
bílkovinné plodiny (7410 žádostí za takřka 415 milionů korun) a Ekologické
zemědělství, kdy se vydávají rozhodnutí přednostně starých závazků ze SZP 2015+ za
297 milionů korun.

Podpora Mladý zemědělec (dobíhající schéma) je určena mladým zemědělcům, kteří podnikají v
zemědělství, ať již jako fyzická nebo právnická osoba, a již žádali o tento dotační titul v rámci
předchozího období společné zemědělské politiky. Podpora usnadňuje založení a rozvoj
zemědělského podniku v počátečních letech podnikání. V novém v programovém období je
vyplácena formou příplatku k opatření BISS. V rámci tohoto dobíhajícího dotačního titulu není
podmínkou splnění minimální požadované zemědělské kvalifikace.

Doplňková podpora příjmu pro mladého zemědělce je určena mladým zemědělcům, kteří začínají
podnikat v zemědělství, ať již jako fyzická nebo právnická osoba. Cílem podpory je usnadnit
založení zemědělského podniku a jeho rozvoj v počátečních letech podnikání. Vyplácena je
formou příplatku k opatření BISS. Podmínkou tohoto dotačního titulu je splnění minimální
požadované zemědělské kvalifikace, musí splnit podmínku “vedoucího podniku”. Žádost o tento
dotační titul je určený pouze žadatelům, kteří ke dni podání nedosáhli věku 41 let.

Podpory příjmu vázané na produkci (CIS) představují dobrovolný nástroj napomáhající
konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Ze strany EU jsou nastaveny maximální platby/stropy u
jednotlivých titulů z důvodu zabezpečení rovných podmínek. Nově nastavené platby navazují na
platby VCS a podporují vybrané citlivé komodity. A to bylo 12.2.

Ekologické zemědělství podporuje systémy hospodaření šetrné k životnímu prostředí. Cílem
opatření je také navýšit podíl ekologického zemědělství na výměře zemědělské půdy
obhospodařované v režimu přechodného období nebo ekologického zemědělství s druhem
zemědělské kultury trvalý travní porost, standardní orná půda, travní porost na orné půdě, trvalá
kultura ovocný sad, vinice a chmelnice. Opatření je realizováno formou pětiletých závazků. V
podmínkách platných pro programové období 2023–2027 je v rámci Ekologického zemědělství
možné hospodařit souběžně i v režimu konvenční produkce.

Zdroj: www.szif.cz