SZIF vydává rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory, Greening a platby pro mladé zemědělce

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vydávání
rozhodnutí na platby k dalším dotačním titulům: Přechodné vnitrostátní podpory
(PVP), Greening a pro mladé zemědělce. Pro 27 511 uchazečů o PVP je vyčleněno přes
515,5 milionů korun. Mezi 30 263 tisíc žadatelů o Greening rozdělíme 6,25 mld. korun.
Mladí zemědělci mohou počítat s částkou 95,2 milionů korun, o dotaci jich
požádalo 2 583.

„Přechodné vnitrostátní podpory jsou doplňkové platby k Jednotné platbě na plochu (SAPS). Jsou
určeny na zemědělskou půdu, přežvýkavce, chmel, brambory na výrobu škrobu, chov krav bez
tržní produkce mléka, ovce a kozy. Poskytnuty jsou těm zemědělcům, kterým je v daném roce
přiznána také jednotná platba SAPS,“ uvádí Ing. Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb
a environmentálních podpor.

V nových členských státech EU slouží PVP k dorovnání zmíněných komodit. Ty byly v systému
jednotné platby na plochu zemědělské půdy z evropského rozpočtu znevýhodněny oproti plnému
systému přímých podpor v původních, tzv. starých členských zemích Evropské unie. PVP jsou
hrazeny výhradně z národních zdrojů.

Žádosti podané v roce 2022 jsou posledními, na které je možné tyto podpory poskytovat. Od
letošního roku již nejsou PVP součástí nové Společné zemědělské politiky (SZP). Zemědělci však
budou dál čerpat evropské prostředky i na citlivé komodity, jako je například chmel, brambory
na škrob, ovce, kozy, masná telata, dojnice a další.

Sazby PVP pro jednotlivé sektory pro rok 2022

Sektor Sazba
(Kč/jednotka)
Zemědělská půda (ha) 116,22
Chmel (ha) 3 159,77
Škrobové brambory (t)  1 056,21
Přežvýkavci (VDJ)  63,80
Krávy bez tržní produkce mléka (VDJ)  71,55
Ovce/kozy (VDJ)  44,68

Greening je rovněž nedílnou součástí nejrozšířenější zemědělské dotace SAPS. Cílem platby je
podpora zemědělských postupů zaměřených na oblast klimatu a životního prostředí. Mezi
základní postupy patří diverzifikace plodin, zachování úrovně trvalých travních porostů
a zřizování ploch v ekologickém zájmu. Sazba této platby byla stanovena na 1 767,75 korun na
hektar.

Mladý zemědělec je titul podporující začínající zemědělce do 40 let. Ti s podnikáním buď
začínají, nebo ho zahájili během pěti let před podáním první žádosti o Platbu pro Mladé
zemědělce. Platba se může poskytnout maximálně na 90 hektarů zemědělské půdy. Opatření
chce přivést k podnikání mladou zemědělskou generaci a tak přispět k omlazení venkova.

„Sazba platby pro mladé zemědělce představuje částku ve výši 50 % sazby na SAPS, letos činí
1 606,95 korun na hektar. Zemědělci mladší 40 let ji získají navíc k ostatním podporám
z přímých plateb,“ doplnil Ing. Josef Miškovský.

O uvedené podpory mohou zemědělci žádat každoročně v průběhu dubna a května
prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti.

 

Zdroj: www.szif.cz