SZIF vydává rozhodnutí na opatření NATURA 2000 na z.p. a PPO

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat
rozhodnutí ke kompenzační platbě v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
a k Platbě pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními (PPO).
Kompenzační platba NATURA 2000 na zemědělské půdě je směřována do těch oblastí Natura
2000, které současně leží na území národních parků (dále jen NP) nebo I. zóny chráněných
krajinných oblastí. Platba pomáhá s pokrytím dodatečných nákladů a ušlých příjmů v souvislosti
s ochranou druhové rozmanitosti na travních porostech. V dotčených oblastech je proto
především omezeno hnojení. Od roku 2020 je možné o platbu žádat na celém území NP
s výjimkou zastavěného území a zastavitelné plochy obcí. O platbu tak letos mohlo žádat více
žadatelů než v předchozích letech. Celkem požádalo 743 žadatelů, pro které je připraveno více
než 27 milionů korun.
Před dvěma lety (2018) se dotační titul LFA (Platba pro oblasti s přírodními nebo jinými
zvláštními omezeními) rozdělil do dvou samostatných dotací: ANC (Platba pro horské oblasti
a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními) a PPO (Platba pro přechodně
podporované oblasti s přírodními omezeními).
Dotační titul PPO se týká oblastí, které historicky spadaly pod LFA, ale nesplňují nová kritéria
pro vymezení oblastí ANC. Požádat o PPO můžou jen ti žadatelé, kterým byla přiznána platba
LFA v letech 2015–2017 nebo PPO 2018-2019. Letos to bylo 301 žadatelů, pro které je
připraveno přibližně 3,8 milionů korun. Sazby jsou uvedeny v Příručce Jednotné žádosti 2020 na
webových stránkách www.szif.cz.
Žadatelé se mohou pro urychlení výplat doplatků vzdát práva na odvolání. To je možné provést
přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se
práva odvolání“, který je na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke
stažení“, ve složce Jednotná žádost.
SZIF letos zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál
farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu
farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře
SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.
Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu
info@szif.cz.

ZDROJ: www.szif.cz