SZIF vydává rozhodnutí na opatření NATURA 2000

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal včera
vydávat rozhodnutí ke kompenzační platbě v oblastech NATURA 2000 na zemědělské
půdě. Také v případě této platby Fond přistoupil k vydávání rozhodnutí dříve, než bylo
avizováno v harmonogramu (12. prosince). Prostřednictvím Jednotné žádosti letos
o tuto podporu požádalo 747 žadatelů, pro které je připraveno více než 27 milionů
korun.

„Žadatel může požádat o platbu minimálně na 1 ha zemědělské půdy s kulturou trvalý travní
porost v oblastech Natura 2000, kterou má na sebe evidovanou a po celé období evidence na ni
hospodaří. Současně musí celoročně dodržovat podmínky dopadů na životní prostředí (Cross
Compliance) a vyjma pastvy hospodářských zvířat zcela vyloučit používání hnojiv,“ uvádí Jan
Borský, vedoucí Oddělení metodiky environmentálních podpor.

Kompenzační platba NATURA 2000 na zemědělské půdě je směřována do těch oblastí Natura
2000, které současně leží na území národních parků (dále jen NP) nebo I. zón chráněných
krajinných oblastí. Obvykle se jedná o velmi cenné plochy současně situované ve ztížených
přírodních podmínkách. Platba tak pomáhá s pokrytím dodatečných nákladů a ušlých příjmů
v souvislosti s ochranou druhové rozmanitosti na travních porostech. V dotčených oblastech je
proto především omezeno hnojení. Od roku 2020 je možné o platbu žádat na celém území NP
s výjimkou zastavěného území a zastavitelné plochy obcí.

V rámci kompenzační platby NATURA 2000 jsou zavedeny dvě sazby na 1 ha trvalých travních
porostů – na území 1. zóny CHKO a na území NP. Důvodem rozdílných sazeb jsou odlišné
požadavky hnojení na obou jmenovaných územích. Sazby jsou uvedeny v Příručce Jednotné
žádosti 2022 na webových stránkách https://www.szif.cz/cs

 

Zdroj: www.szif.cz