SZIF v rámci dotací na zatravňování orné půdy, drah soustředěného odtoku a ochranu čejky chocholaté vyplatí celkově 146,7 milionů korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje
ve vyplácení dotací na Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO). Jedná se
o dotace na podopatření zatravňování orné půdy, zatravňování drah soustředěného
odtoku a na ochranu čejky chocholaté. K zemědělcům se tak dostane podpora
v celkové výši 146,7 milionů korun.
K dotaci na zatravňování orné půdy se za rok 2020 sešlo 1 981 žádostí. Mezi zájemce se rozdělí
téměř 138 milionů korun. Tato finanční podpora přispěje k přeměně orné půdy na travní porost
v erozně ohrožených oblastech, dále v ochranných pásmech vodních zdrojů, v oblastech
zranitelných dusičnany a také podél vodních útvarů. Zmíněné opatření by mělo pomoci zpomalit
povrchový odtok vody z orné půdy, zvýšit zadržování vody a snížit rizika eroze.
Žádost o dotaci na ochranu čejky chocholaté podalo v loňském roce celkem 45 zájemců, Fond
jim pošle dohromady 7,7 milionů korun. Toto dotační opatření je zaměřeno na podporu populace
čejky chocholaté a dalších druhů ptáků, kteří jsou vázáni na ornou půdu v zemědělské krajině a
to formou ochrany jejich přirozených hnízdišť v období rozmnožování.
O dotaci na zatravňování drah soustředěného odtoku požádalo loni 8 zájemců, dostanou celkem
1 milion korun. Opatření podpoří převod orné půdy na travní porost se zaměřením na dráhy
soustředěného odtoku definované v registru půdy LPIS. Cílem je snížení rizika eroze a splachů
ornice do vod.
Uvedené dotační tituly patří do Agroenvironmentálně-klimatických opatření a navazujících
agroenvironmentálně-klimatických opatření a spadají pod tzv. neprojektová opatření v rámci
Programu rozvoje venkova (PRV). Žádost o dotaci se podává prostřednictvím Jednotné žádosti.
Žadatelé se mohou pro urychlení výplat vzdát práva na odvolání. To je možné provést přes Portál
farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se práva
odvolání“, který je na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke
stažení“, ve složce Jednotná žádost.
SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál
farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu
farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře
SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.
Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu
info@szif.cz.

Zdroj: www.szif.cz