Státní zemědělský intervenční fond (Fond) vydává rozhodnutí
k dalším dobrovolným podporám vázaným na produkci (VCS). Mezi 2 382 zájemců,
kteří vloni požádali o podporu na chov koz nebo bahnic, Fond rozdělí přes 70 milionů
korun. K dotaci na produkci brambor pro výrobu škrobu se v uplynulém roce sešlo
265 žádostí. Pěstitelé získají téměř 76 milionů korun.

„Zmíněným opatřením podporujeme chov bahnic, tzn. březích ovcí, případně chov koz
pasených na travních porostech nebo na travních porostech na orné půdě, které jsou současně
evidovány na žadatele o podporu v systému LPIS. A to v období nejméně od 15. května do
11. září 2021,“ uvádí k záměru opatření Ing. Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb
a environmentálních podpor.

Soubor opatření VCS podporuje také produkci brambor pro výrobu škrobu. „Ty patří mezi tzv.
citlivé komodity v rámci zvláštního systému pěstování s ohledem na udržení a zlepšování
životního prostředí. Právě k vyšší produkci této komodity chce pěstitele motivovat poskytovaná
finanční podpora,“ dodává Josef Miškovský. Není závazně uvedeno, které odrůdy smí žadatel
pěstovat jako konzumní, a které pro výrobu škrobu. Avšak podpora produkce škrobových
brambor je podmíněna tím, že na stejnou plochu dílu půdního bloku nebyla požadována podpora
produkce brambor konzumních.

Sazba pro chov bahnic a koz byla stanovena na 4 082,98 Kč na velkou dobytčí jednotku.
V případě brambor pro výrobu škrobu činí 14 360,56 Kč na hektar.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci směřuje k citlivým sektorům, které čelí určitým obtížím.
Zároveň jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Výše dotace se odvíjí od
rozlohy plochy (minimum je jeden hektar).

Zmíněná dotační opatření se realizují formou tzv. přímých plateb. Žádost o podporu podává
chovatel nebo pěstitel každoročně prostřednictvím Jednotné žádosti v průběhu dubna a května.

 

Zdroj: wwww.szif.cz