SZIF prostřednictvím dotací na Ošetřování trvalých travních porostů rozdělí 2,74 miliardy korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští vydání
rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých travních porostů. Jedná se o podporu v
rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) spadajících do Programu
rozvoje venkova (PRV). O dotaci zažádalo prostřednictvím Jednotné žádosti za rok
2020 celkem 12 173 zemědělců, mezi které může být rozděleno více než 2,74 miliardy
korun.
Opatření motivuje zemědělce k ochraně a zlepšení životního prostředí při hospodaření na
zemědělské půdě. Dělí se na základní titul určený na údržbu travních porostů ve volné krajině,
a na tzv. nadstavbové tituly zaměřené na údržbu cenných stanovišť na travních porostech ve
zvláště chráněných územích a v oblastech chráněné soustavy Natura 2000.
Dotace na ošetřování trvalých travních porostů (podopatření D) v rámci AEKO a navazujících
závazků AEKO jsou součástí tzv. neprojektových opatření v rámci PRV. Žádost o dotaci se podává
prostřednictvím Jednotné žádosti. Opatření se realizuje formou pětiletých závazků. Požádat
můžou subjekty obhospodařující v evidenci půdy (LPIS) alespoň minimální výměru zemědělské
půdy, přičemž nemusejí být zemědělským podnikatelem.
Přesný přehled sazeb je k dispozici v Příručce pro žadatele 2020, umístěné na webových
stránkách www.szif.cz.
Žadatelé se můžou pro urychlení výplat vzdát práva na odvolání. To je možné provést přes Portál
farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se práva
odvolání“, který je na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke
stažení“, ve složce Jednotná žádost.
SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál
farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu
farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře
SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.

Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu
info@szif.cz.

Zdroj: www. szif.cz