SZIF bude v příštím roce hospodařit s více jak čtyřiceti miliardami korun

Vláda schválila rozpočet Státního zemědělského intervenčního
fondu (SZIF) na příští rok. Fond by měl hospodařit s rozpočtem ve výši 40,4 miliardy
korun, což je o 1,8 miliardy korun méně, než letos.
„Letošní rok byl vzhledem k pandemii Covid-19 a souvisejícím opatřením velmi náročný, a proto
jsem velmi rád, že naši zemědělci budou mít pro rok 2021 zajištěné dotace minimálně ve stejné
výši jako letos“, říká ministr zemědělství Miroslav Toman.
SZIF administruje a kontroluje opatření Společné zemědělské politiky, Společné rybářské
politiky, podpory v rámci Národních dotací a zajišťuje také propagaci značek kvalitních potravin.
Největší část příjmů fondu, přes 39,7 miliard korun, tvoří dotace. Z Evropské unie jde o 28,6
miliardy korun, ze státního rozpočtu 11,1 miliardy korun. Další příjmy jsou přibližně 394 milionů
korun, fond také plánuje zápůjčku na intervenční nákupy v hodnotě 226,8 milionu korun. Na
dotace pro zemědělce, potravináře, či lesníky půjde 37,6 miliard korun.
Na dotace v rámci Společné zemědělské politiky v roce 2021 připadne 33,9 miliardy korun.
Největší částka je určena opět na přímé platby, na žádosti roku 2021 je vyčleněno více než 21,5
miliardy korun. Na dotace Programu rozvoje venkova se počítá s částkou přes 12 miliard korun,
přibližně 40 procent těchto finančních prostředků půjde na projektová opatření a 60 procent na
neprojektová opatření, což jsou kompenzační platby.
Téměř 0,8 miliardy korun je připraveno pro Společnou organizaci trhů. Národní dotace mají
rozpočet 3,7 miliardy korun. Platební agentura zároveň spravuje značky kvalitních potravin:
KLASA, Regionální potravina a BIO. Předpokládaná celková částka na jejich propagaci je 250
milionů korun, z toho podpora kvalitních potravin bude ve výši 170 milionů. Na projekt Regionální
potravina půjde 50 milionů a na značky BIO je vyčleněno 30 milionů. Na správní výdaje bylo
přiděleno 1,9 miliardy korun.
Návrh rozpočtu SZIF na rok 2021 bude dále projednávat Zemědělský výbor Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR a následně schvalovat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.