Pod patronátem Státního zemědělského intervenčního fondu (dále „Fond“) byl uveden do provozu systém monitorování zemědělských ploch pomocí družic neboli systém AMS. Přinese zjednodušení a zrychlení komunikace mezi žadateli a Fondem, poskytne možnost vyhnout se chybám v žádostech, čímž lze docílit lepšího čerpání finančních prostředků, a současně coby významný technologický milník zefektivní práci Fondu.

Systém AMS (z anglického Area Monitoring System) představuje moderní nástroj sloužící k
ověření způsobilosti podaných žádostí o dotace pro všechna opatření na plochu v rámci jednotné
žádosti 2023. Systém dokáže na základě dat z družic provozovaných Evropskou vesmírnou
agenturou v rámci programu Copernicus ověřit, zda byly na pozemku uskutečněny deklarované
zemědělské aktivity, k jejichž plnění se klient v žádosti zavázal. Letos se konkrétně jedná o
provedení seče a pastvy, ověření deklarované plodiny, způsobilost zemědělské kultury a
zemědělské obhospodařování. Nutno dodat, že systém nemonitoruje dotační tituly vázané na
živočišnou výrobu.

Vyhodnocování dat z družic probíhá skrze automatizované a poloautomatizované procesy, které
byly pečlivě vyzkoušeny a posléze zhodnoceny jako úspěšné v uplynulých letech na několika
výzkumných projektech realizovaných napříč Evropou. Odborníci Fondu se opakovaně účastnili
těchto testovacích aktivit, tudíž mají bohaté zkušenosti.

„Žadatelé samozřejmě mohou zůstat klidní, nasazení systému AMS není spojeno s žádnými
náklady na jejich straně. Naopak, jak ukazují i zkušenosti ze zahraničí, mělo by dojít k vylepšení
určitých procesů, časové úspoře a zjednodušení vzájemné spolupráce“, říká Petr Dlouhý,
generální ředitel SZIF.

Z pohledu žadatelů bude i nadále klíčovým komunikačním kanálem Portál farmáře SZIF, skrze
nějž se budou mimo jiné přihlašovat i do nově vytvořených Portálů AMS a GTFoto. V Portálu AMS
naleznou přehled všech dílů půdních bloků a související seznam opatření, k tomu navázanou
časovou osu s důležitými termíny, výsledky monitoringu v podobě semaforu a užitečná družicová
data pro vlastní potřebu. Oproti tomu v Portálu GTFoto mohou registrovat a spravovat mobilní
zařízení či delegovat a prohlížet úkoly, eventuálně fotografie. Aplikace GTFoto pak umožňuje
pořizovat geotagované fotografie v reakci na úkol zaslaný Fondem či samostatné fotografie
z vlastní iniciativy.

„V praxi to znamená, že nebude-li se výsledek monitoringu shodovat s deklarací v žádosti,
naskytne se uživateli možnost žádost upravit a vyhnout se tím sankci, případně změnit výsledek
doložením dodatečných důkazů. Novinku bude představovat využití geotagovaných fotografií
jako průkazného materiálu. Jinak řečeno, v případě potřeby, když družice neposkytne
jednoznačné podklady pro vyhodnocení, žadatel vyfotí pomocí Fondem poskytnuté mobilní
aplikace svůj pozemek a průkaznou fotografii pošle k posouzení. Tento úkon umožní vyhodnotit
danou podmínku na dálku bez časově náročné kontroly na místě. Pokud však žadatel nemá
chytrý telefon a nehodlá si jej v blízké budoucnosti pořizovat, eventuálně aplikaci využít nechce,
Fond prověří skutečný stav pozemku jiným způsobem“, doplňuje Petr Dlouhý.

Zdroj: www.szif.cz