Státní zemědělský intervenční fond zavádí systém monitorování zemědělský ploch
s názvem AMS (Area Monitroring System), je to povinnost pro všechny členské státy
Evropské unie, jejíž jsme součástí. Pro veřejnost byl portál zpřístupněn 28. 6. a od 14.
7. postupně docházelo ke zveřejňování prvních výsledků monitoringu v tomto pořadí:

  • 1. 15. 7. Vyhodnocení prvních sečí/pastvy ze snímků s konečným datem 30. 5.
  • 2. 16. 7. Vyhodnocení zemědělského obhospodařování, zachování zemědělské
    kultury ze snímků s konečným datem 30. 5.
  • 3. 24. 7. Vyhodnocení deklarované plodiny ze snímků s konečným datem 30. 6.
  • 4. 24. 7. Další vyhodnocení prvních sečí/pastvy ze snímků s konečným datem
    12. 7.

K výše uvedenému podotýkáme, že je uváděno datum posledního snímku, který byl
použit k celkovému vyhodnocení monitoringu. To však neznamená, že bylo z těchto
snímků možné vyhodnotit všechny monitorovatelné pozemky, některé mohou být
v čase snímání pod mrakem a tak se použije k vyhodnocení předchozí snímek (interval
snímků je cca 10 dní). Proto se může stát, že přestože má žadatel v tuto chvíli podmínku
správně splněnou NEzaznamená u ní na Scoreboardu (elektronické nástěnce) světle
zelenou či tmavě zelenou barvu semaforu. Ke změně barvy dojde až v dalším
vyhodnocení.

V týdnu od 14. 8. dojde ke zveřejnění dalších průběžných výsledků pro všechny výše
uvedené monitorované podmínky. Je nutné zdůraznit, že se jedná o průběžné výsledky,
které se ještě mohou, ale nemusí, v průběhu monitoringu změnit.

Na Scoreboardu (elektronické nástěnce) může žadatel pozorovat obarvení semaforu na
světle zelenou barvu, toto znamená, že je podmínka splněna, ale ještě nenastal konec
období, po které musí podmínku plnit (rozhodné období), typickým příkladem je
zachování kultury T, kde bez ohlášení nemá docházet k rozorání pozemku (dílu půdního
bloku) do data dle daného opatření.

V případě, že žadatel zaznamená na svém Scoreboardu (elektronické nástěnce) světle
červený semafor na nějaké podmínce, znamená to, že prozatím nebylo detekováno splnění podmínky opatření 7 dní před koncem období (rozhodné období), do kterého
musí podmínku plnit.

K obarvení na tmavě červený semafor dojde po konci výše uvedeného období, jestliže
do této doby nebyl semafor na základě dalších vyhodnocování obarven na světle či
tmavě zelenou, či nebyly provedeny následné kroky.

Žadatel může na světle červenou a červenou barvu reagovat prostřednictvím poskytnutí
dodatečných důkazů (a to například i čestným prohlášením). Na červený semafor může
žadatel reagovat i změnou žádosti či podáním ohlášení vyšší moci. Tyto změny může
žadatel provádět po celou dobu monitorovacího období do obdržení předběžných
výsledků monitoringu. Lhůta 15 dní na reakci se vztahuje pouze k předběžným
výsledkům, které žadatel může očekávat na podzim 2023.

Další situací, která může nastat, je obarvení semaforu na oranžovou barvu. Pro
pozemek s oranžovým semaforem přijde žadateli žádost o pořízení geotagované
fotografie (tzn. nový úkol) prostřednictvím aplikace GTFoto. O existenci úkolu bude
žadatel informován prostřednictvím jím zadaného e-mailu, úkol je možné vidět také na
Scoreboardu (elektronické nástěnce). Ze Scoreboardu může žadatel přejít na webovou
aplikaci GTFoto, kde vidí úkol, jeho detail a požadované (tzn. požadavkové) fotografie
s jejich pozicemi. V případě, že má ve webové aplikaci GTFoto povolené odesílání úkolu
z AMS rovnou do mobilní aplikace GTFoto, obdrží i zde informaci o přijatém úkolu. Tento
úkol může žadatel naplnit, ale není to jeho povinností. V případě nenaplnění úkolu bude
tento úkol převeden na terénního inspektora SZIF, který sám na daný pozemek dorazí
a požadavkové fotografie pořídí.

V tuto chvíli systém AMS nerozesílá automaticky žádná upozornění či hlášení ani
nevytváří žádosti o úkol v aplikaci GTFoto. Funkcionalita odesílání notifikací ze systému
AMS není prozatím implementována z důvodu náročného propojení několika systémů.
Plnou funkčnost nástroje očekáváme během srpna.

Od spuštění evidujeme několik nesouladů ve vyhodnocování snímků a nefunkčností
některých funkcionalit. Na nápravě těchto nesrovnalostí a zajištění plné funkčnosti
všech funkcionalit intenzivně pracujeme. V okamžiku, kdy nebudou identifikovány
systémové chyby vyhodnocení, žadatelé budou informováni.

O aktuálním stavu informujeme veřejnost prostřednictvím tzv. direct e-mailů, které
zajišťují přímou komunikaci se žadatelem. Na tyto e-maily není nutné reagovat. Dále
je možné sledovat aktuality přímo na Portále AMS, naleznete je v patičce webových
stránek, konkrétně v sekci Užitečné odkazy. Aktuality k systému AMS naleznete i na
webových stránkách szif.cz v sekci SZIF POSKYTUJE/ Systém AMS/ Aktuality. Celkové
zpoždění nasazení systému bylo způsobeno náročností přenosu a zpracováním dat
žádostí z roku 2023. Vnímáme nepříjemnost celé situace a uvědomujeme si, že žadatelé
se mohou v novém systému hůře orientovat. Proto jsme připravili návodná videa a
příručky. K dispozici jsou také záznamy webinářů. Využijte taktéž podpory na infolince
Fondu.

Zdroj: www.szif.cz