Startuje Jednotná žádost 2017

Ode dneška mohou zemědělci podávat Jednotnou žádost pro rok 2017. Poslední řádný termín pro jejich příjem končí v pondělí 15. května. Podáním Jednotné žádosti udělají každoročně čeští zemědělci první krok za dotacemi Přímých plateb a neprojektových opatření Programu rozvoje venkova. Administraci loňských žádostí lze považovat za úspěšnou. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) postupoval podle harmonogramu, rozhodnutí k platbám vydával dokonce v kratším časovém intervalu, než avizoval, zbývá doadministrovat už jen některé dotační tituly.

Novinky týkající se Společné zemědělské politiky se u zemědělské veřejnosti i v rámci procesů Fondu úspěšně zaběhly. Výplaty Jednotné žádosti 2016 probíhaly, případně ještě probíhají, podle harmonogramu, SZIF vydává rozhodnutí za kratší dobu, v některých případech dokonce i o několik týdnů. Lze tedy předpokládat, že administrace Jednotných žádostí 2017 bude probíhat stejně dobře jako u loňských žádostí.

Z aktivit SZIF zaujímají platby, o které se žádá prostřednictvím Jednotné žádosti, největší podíl v objemu vyplácených finančních prostředků.

Od 10. dubna je možné podávat žádosti na následující opatření:

 • JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS)
 • PLATBA PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE
 • PLATBA PRO ZEMĚDĚLCE DODRŽUJÍCÍ ZEMĚDĚLSKÉ POSTUPY PŘÍZNIVÉ PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ (GREENING)
 • DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI (VCS)
 • Produkce brambor určených pro výrobu škrobu
 • Produkce konzumních brambor
 • Produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností
 • Produkce ovocných druhů s vysokou pracností
 • Produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností
 • Produkce zeleninových druhů s vysokou pracností
 • Produkce chmele
 • Produkce cukrové řepy
 • Produkce bílkovinných plodin
 • Chov telete masného typu Chov krávy chované v systému
 • Chov krávy chované v systému chovu s TPM
 • Chov bahnice nebo chov kozy
 • PŘECHODNÉ VNITROSTÁTNÍ PODPORY
 • Platba na zemědělskou půdu
 • Platba na chmel
 • Platba na brambory pro výrobu škrobu
 • Platba na přežvýkavce
 • Platba na chov ovcí, popřípadě chov koz
 • Platba na chov krav bez tržní produkce mléka
 • PLATBY PRO OBLASTI S PŘÍRODNÍMI ČI JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI (LFA)
 • PLATBY V RÁMCI SÍTĚ NATURA 2000 NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ
 • AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV 2007-2013 (AEO)
 • AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ (AEKO)
 • EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
 • DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE)

Také v letošním roce probíhaly v průběhu března a dubna semináře, které zemědělce seznamovaly s jednotlivými dotačními tituly, předávaly zkušenosti z administrace předchozích žádostí a upozorňovaly také na časté chyby ze strany žadatelů.

Jednotou žádost včetně příloh mohou žadatelé podat z pohodlí svého domova či kanceláře prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Zároveň se lze s přípravou a podáním Jednotné žádosti obrátit na naše zaměstnance z Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Pokud se žadatel rozhodne využít jejich služeb, doporučujeme je kontaktovat a domluvit si termín setkání.

Řádné podávání žádostí končí 15. května, žadatel má ještě po tomto termínu 25denní lhůtu na pozdní podání, v tomto případě však platí sankci ve výši 1 % za každý pracovní den. Tato lhůta končí 9. června.

Potřebné informace k vyplnění žádosti jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.cz v sekci Jednotná žádost a na Portálu farmáře v instruktážních listech. V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonní čísla: 222 871871 nebo emailu: info@szif.cz.

Zdroj: www.szif.cz