Startuje 4. kolo Programu rozvoje venkova

Praha 4. dubna 2017 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ode dneška přijímá žádosti ke 4. kolu Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV). Jarní kolo podpoří investice do zemědělských a lesnických podniků a také inovace a projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun. Zájemci o dotace mohou žádat na projekty v rámci třinácti operací.

Žádosti o dotaci přijímá SZIF prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 4. dubna 2017 od 8 hodin do 24. dubna do 13 hodin.

Největší podíl z plánovaného rozpočtu připadne na Investice do nezemědělských činností, na které je vyčleněno 372,5 milionu korun. Cílem je podpořit pestrost příjmů zemědělských podnikatelů a vytvořit nová pracovní místa. Jedná se zejména o oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu. Téměř 317 milionů směřuje do oblasti Přeměny porostů náhradních dřevin, zjednodušeně řečeno na rekonstrukci porostů, zalesňování a s tím související péči. Další velká částka míří na podporu Zahájení činnosti mladých zemědělců: téměř 288 milionů korun. Má za úkol pomoci začínajícím zemědělcům, kteří se svým podnikáním začali maximálně 24 měsíců před podáním žádosti o dotaci. Tento dotační titul se vztahuje na rostlinnou i živočišnou výrobu. Jarní kolo je dále zaměřeno na agroturistiku, spolupráci, informační i vzdělávací akce a další.

V rámci 4. kola PRV budou zároveň administrovány také doporučené žádosti z 3. kola PRV, jejichž žadatelé byli zařazeni do kategorie Čekatel a jejich žádost byla posunuta do termínů administrace 4. kola PRV. Jedná se o 1 345 žádostí v celkové hodnotě přes 1,1 miliardy korun.
Pravidla pro poskytování dotace a postup pro vygenerování a zaslání žádosti jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.cz, v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020, vždy pod konkrétním opatřením v části Ke stažení. Na Portálu farmáře jsou zároveň v instruktážních listech v záložce Ke stažení uvedeny detailní postupy týkající se vyplnění a podání žádosti. Zájemcům o dotace PRV také doporučujeme seznámit se s hlavními změnami podmínek pro 4. kolo příjmu žádostí.
V rámci přípravy na nové kolo pořádal SZIF ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a jejími partnery v průběhu března a dubna regionální semináře. Jejich smyslem bylo žadatelům představit jednotlivé vyhlášené operace, způsob administrace projektů, příklady dobré a špatné praxe, informovat, jak správně vyplnit žádost a poukázat na zbytečné chyby.

Seznam žádostí o dotaci a jejich přiřazení do kategorie Doporučen, Náhradník a Nedoporučen bude následně zveřejněn do 28 dní od ukončení příjmu žádostí, tedy do 22. května 2017.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz.

Zdroj: www.szif.cz