Společnost PGRLF, a.s. otevírá nový program Podpora nákupu půdy

V Praze dne 18. května 2022
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ve středu 1. června 2022 spustí
příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy. Kolo programu bude ukončeno
nejpozději na konci tohoto roku, tj. 31. prosince 2022.
Nový program Podpora nákupu půdy je určen malým a středním podnikům zabývající se
zemědělskou prvovýrobou. Jeho cílem je zpřístupnění nákupu zemědělské půdy, která není ve
vlastnictví státu, jako primárního výrobního prostředku zemědělcům.
„Nákup půdy má pro české zemědělce strategický význam a patří k hlavním nástrojům
podpory českého zemědělství a rozvoje venkova. Samotný program má tradici a jsem
velmi rád, že se podařilo ve spolupráci s PGRLF tento titul nově připravit, otevřít a
navíc oproti předešlým letům i navýšit maximální částku podpory až na 20 000 EUR,
což je v závislosti na aktuálním kurzu přibližně půl milionu korun,“ řekl ministr
zemědělství, Zdeněk Nekula.
Poskytnutá podpora je ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení
úvěrů poskytnutých podnikatelům v oblasti zemědělství.
Podpora se poskytuje v režimu de minimis a maximální výše podpory je korunový ekvivalent
částky 20 000 EUR, avšak celková výše podpory de minimis nesmí za libovolné tři po sobě jdoucí
účetní období překročit korunový ekvivalent 20 000 EUR. Žádost o podporu se podává pouze
elektronicky prostřednictvím internetových stránek společnosti PGRLF, a.s. www.pgrlf.cz.
Samotná podpora nebude poskytnuta, pokud nedojde k čerpání úvěru do 2 let od zaregistrování
žádosti, nebo v případě že došlo k uzavření úvěrové smlouvy před podáním žádosti do programu.
Celé znění pravidel a další informace klienti naleznou na internetových stránkách společnosti.

 

Zdroj: www.szif.cz