I letos můžou vlastníci lesů žádat o příspěvky na hospodaření v lesích. Dotace
poskytuje Ministerstvo zemědělství (MZe) na obnovu a péči o lesní ekosystémy,
zlepšení jejich stability, odolnosti a biodiverzity. MZe tak podporuje např. obnovu a
výchovu lesních porostů, využití ekologických a šetrných technologií nebo zvýšení
podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Celkem je letos na příspěvky připraveno přes
4 miliardy korun. Dotace jsou financovány převážně z Národního plánu obnovy.

„Zdravé a pestré lesy, jejich obnova a péče o ně jsou naší dlouhodobou prioritou. I vlastníci
nejmenších lesů mohou díky dotacím pokrýt náklady na úklid po kůrovci, výsadbu nových
stromů nebo péči o už vysazené, jako je vyžínání či ochrana proti zvěři. Starat se o lesy je
náročná práce, její výsledky často ocení až budoucí generace. Jde o službu celé společnosti,
proto chceme toto úsilí odměnit a co nejvíce ho lidem usnadnit,“ řekl ministr zemědělství
Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Příspěvek na šetrné a ekologické technologie
Finanční příspěvek se poskytuje na: soustřeďování dříví lanovkou v lese – 200 Kč/m3,
soustřeďování dříví koněm – 120 Kč/m3, na vyvážení dříví za podmínky, že největší technicky
přípustná hmotnost na každou nápravu vyvážecího stroje není vyšší než 6000 kg – 50 Kč/m3,
na štěpkování nebo drcení klestu – 25 000 Kč/ha a na soustřeďování dříví železným koněm –
80 Kč/ m3.

Příspěvek na přirozenou obnovu
Na plochu se semenáčky z přirozené obnovy je možné získat 30 000 Kč/ha při obnově
melioračními a zpevňujícími dřevinami a 20 000 Kč/ha při obnově základními dřevinami.
(Meliorační a zpevňující dřeviny jsou stromy a keře, které lépe odolávají škodlivým jevům, jako
jsou vítr, sníh, deště apod., než jiné dřeviny. Zvyšují odolnost lesa např. proti sesuvům či erozi
půdy.)

Příspěvek na výsadbu vhodných stromků
Na výsadbu stromků je možné zažádat o podporu 15 Kč/ks pro meliorační a zpevňující dřeviny
a 9 Kč/ks pro základní cílové a přípravné dřeviny. Od svého odborného lesního hospodáře si
vlastník lesa zjistí kód souboru lesního typu obnovovaného stanoviště a z tabulky stanovištně
vhodných dřevin určí, jaké druhy jsou podporovány. MZe přispívá na smrk ztepilý pouze od
pátého lesního vegetačního stupně, zároveň není podporována douglaska tisolistá v oblastech
Natura 2000 a v zvláště chráněných územích. K žádosti je nutné přiložit průvodní list použitého
sadebního materiálu.

Příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku
Ministerstvo zemědělství přispívá také na prořezávky a probírky vzrostlých stromků v lese. O
příspěvek 10 000 Kč/ha je možné zažádat nejvýše dvakrát za období platnosti lesního
hospodářského plánu/osnovy.

Příspěvek na nové oplocenky
Na ochranu vysazených stromků je vhodné postavit oplocenku. Když bude na obnovované
ploše růst aspoň 40 % melioračních a zpevňujících dřevin a oplocenka bude vysoká alespoň
160 cm, dosáhne žadatel na příspěvek 70 000 Kč na jeden kilometr.

Příspěvek na péči o vysazené stromky
Je třeba, aby dřeviny byly chráněny před zvěří a buření (plevelné rostliny, tráva). Na to je
možné využít každoroční příspěvek 16 000 Kč/ha po dobu pěti let na práce spojené s péčí o
nově založené porosty. Dotace pokrývá náklady například na nátěr stromků proti okusu zvěří,
opravu oplocenek nebo vyžínání.

Příspěvek na ukládání klestu na hromady nebo valy
Při úklidu lesa po těžbě je žádoucí ponechat klest na hromadách k zetlení. Za to je možné
žádat o dotaci 50 Kč/m3.

Před podáním žádosti si žadatel založí uživatelský účet v aplikaci Modul pro žadatele a podá
tzv. ohlášení. To je nutné každoročně vytvořit před zahájením prací a zaslat na příslušný
krajský úřad. Ve stejné aplikaci je nutné do 3 měsíců od provedení prací sestavit žádost o
finanční příspěvek. Podrobnosti a návod k žádostem zde (leták).

Další údaje pro jednotlivé finanční příspěvky naleznete v příručce pro žadatele.

Obecné informace o všech příspěvcích do lesů najdete zde.

Zdroj: www.szif.cz