Schválené Žádosti o dotaci v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, které byly zaregistrovány v roce 2020

Státní zemědělský intervenční fond ke shora uvedenému dni schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR 1 860 žádostí
o dotaci v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Byly schváleny pouze žádosti, které
byly vybrány Místními akčními skupinami a u kterých již byla provedena administrativní kontrola. Další žádosti budou průběžně schvalovány
v následujících týdnech.
Do 30 dnů od data vydání tiskové zprávy budou níže uvedení žadatelé vyzváni k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Prostřednictvím Portálu
farmáře (sekce „Nová podání“ → „Odeslané dokumenty ze SZIF“) bude žadatelům zaslán zvací dopis k podpisu Dohody včetně návrhu Dohody a
aktuální podoby žádosti o dotaci.
Vzhledem k ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), nejsou v seznamech uváděna jména a příjmení fyzických osob – tito žadatelé jsou v seznamech
identifikováni prostřednictvím registračního čísla žádosti o dotaci.
Souhrnný přehled žádostí o dotaci v operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, včetně tabulek, kde jsou uvedeny specifikace žádostí řazené podle data schválení, jednotlivých regionů a místních akčních skupin naleznete na: odkaz

Zdroj: www.szif.cz