Prodloužení termínu příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci týkající se zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021

Žadatelé, kteří obdrželi zálohovou platbu v dotačním programu P.1. (škody způsobené přírodní
pohromou) mohou již od 1. 10. 2021 podávat prostřednictvím Portálu farmáře doklady, které
prokazují nárok na dotaci, tj. nárok na doplatek dotace nebo na částečnou či plnou vratku již
vyplacené zálohy. Podávání dokladů mělo původně skončit již 30. 9. 2022. Dle posledních dat
evidujeme podané doklady pouze u 38 % žadatelů, objevují se totiž komplikace,
a to především zpožděné dodávky materiálů, nedodržené termíny ze strany dodavatelských
firem, nedostupná pracovní síla, problémy s nedostupnými náhradními díly a další komplikace,
které jsou většinou spojeny se současnou krizí na Ukrajině. Po důkladném posouzení vzniklé
situace bylo rozhodnuto o prodloužení dosavadního termínu pro podání dokladů
prokazujících nárok na dotaci, a to konkrétně do konce tohoto roku (tj. prodloužení o 3 měsíce,
do 31. 12. 2022).
Žadatelé by tak měli mít dostatek času na obnovu např. poničených budov či zařízení.
Upozorňujeme žadatele, že pokud požádali na více druhů škod např. na škodu na plodině
a zároveň mechanizaci, je potřeba podat veškeré doklady současně. Pro řádné vyhodnocení
výše dotace je zároveň nutné mít vyřešené pojistné plnění. Žadatelé, kteří mají nárok na
pojistné plnění, jsou povinni tento nárok uplatnit a zohlednit při vyúčtování dotace. Škodu lze
prokázat prostřednictvím znaleckého posudku, posudku pojišťovny, pojistné smlouvy,
dokladů/faktur za provedené opravy, karet zásob, inventurou, karet majetku či jinými
jednoznačnými a aktuálními doklady, které budou ověřeny v účetnictví žadatele
a v případě potřeby i na místě. Výše škody na plodinách a hospodářských zvířatech se určuje
pomocí sazeb uvedených v Zásadách.
Apelujeme na žadatele, aby podali požadované doklady bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 31. 12. 2022. Pokud se tak nestane, žadatel bude muset vyplacenou zálohu
vrátit!

 

Zdroj: www.szif.cz