Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.1. a 2.4. z 19. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020

 

Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty:

Opatření 2.1. Inovace a Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje: Přehled doporučených Žádostí o podporu a to v rozsahu název subjektu, název projektu (včetně uvedení opatření a záměru), místo realizace projektu (NUTS 3), výše podpory a výše bodového ohodnocení dle hodnotících kritérií daného projektu.

U doporučených Žádostí o podporu u Opatření 2.1. Inovace a Opatření 2.4. je žadatel povinen doložit na příslušný RO SZIF kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému / zadávacímu řízení s již podepsanou smlouvou s dodavatelem do 24 týdnů u opatření 2.1. a do 12 týdnů u opatření 2.4. od vyhotovení tohoto seznamu. Doručení probíhá prostřednictvím Portálu farmáře. Vybrané přílohy, které budou moci být vzhledem k jejich velikosti, případně formátům, předloženy v listinné podobě, jsouuvedeny v Seznamu dokumentace z výběrového / zadávacího řízení. V případě, že projekt využívá přímého nákupu nebo přímé objednávky, dokumenty ke kontrole nepředkládá.

Zobrazit více

Zdroj: www.szif.cz