„Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“

Cílem programu 129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“ je zadržení vody v krajině, posílení protipovodňových funkcí rybníků a zvýšení jejich bezpečnosti. V rámci programu 129 280 je podporována výstavba nových, obnova zaniklých či rekonstrukce stávajících rybníků větších než 2 ha, dále také odbahnění značně zanesených rybníků o výměře 2–30 ha. Současně jsou vyčleněny finanční prostředky na odstraňování havarijních situací na rybnících a případných povodňových škod. Doba trvání programu 129 280 podle schválené dokumentace je v rozmezí let 2016–2021.

Administrace programu se řídí Pravidly České republiky – Ministerstva zemědělství č. j. 40285/2015-MZE-15152 pro poskytování dotací z programu 129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“ [podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů], která upravují podmínky pro poskytování finančních prostředků (dále jen „podpora“).

Podle podmínek Pravidel může být žadatelem o podporu z programu 129 280 pouze právnická či fyzická osoba zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, vybrané univerzity a školní zařízení, organizační jednotky ČRS nebo MRS nebo rybářská sdružení či spolky. Žadatel musí být plátcem DPH. Podmínkou pro žadatele o podporu na rekonstrukci, odbahnění rybníka, odstranění havarijních stavů a odstranění případných povodňových škod, je rybářské hospodaření na 15 ha vodních ploch, včetně předmětu podpory. Pro žadatele o podporu na výstavbu nových a obnovu zaniklých rybníků se předešlá podmínka hospodaření na 15 ha vodní plochy nevztahuje.

Formuláře a další podrobnosti jsou uvedeny v Pravidlech (viz příloha). Pro vyplnění formuláře S09 je nezbytné vytvoření osobního účtu v programu EDS na adresehttps://isprofin.mfcr.cz/rezortni/.

Zdroj: www.apic.cz