Státní zemědělský intervenční fond (Fond) dnes začal vydávat
rozhodnutí na podopatření v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření
(AEKO) a navazujících opatření (NAEKO), která se týkají integrované produkce ovoce,
vinné révy, zeleniny a jahodníku. Celkem za všechna podopatření zemědělci zažádali
o téměř 304 milionů korun. Dotační podporu obdrží více než 900 žadatelů.

Podopatření v oblasti integrované produkce jsou zaměřená primárně na uplatnění ekologicky
přijatelných metod pěstování a zároveň na minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků
chemických podpůrných prostředků v případě jejich použití. „Především se jedná o posílení
ochrany životního prostředí a o dodržování stanovené pěstitelské technologie,“ uvádí Jan Borský,
vedoucí Oddělení metodiky environmentálních podpor. „V praktické rovině to představuje takové
podmínky pěstování, které jsou příznivé pro živé organizmy a zajišťují druhovou rozmanitost
živočišných i rostlinných druhů,“ upřesňuje Jan Borský. Dotační prostředky v rámci podopatření
integrované produkce ovoce přináší pěstitelům v případě naplnění podmínek téměř 80 milionů
korun, o finanční podporu požádalo 253 žadatelů na téměř 8 000 hektarů.

„V případě podopatření integrované produkce vinné révy žádost o dotaci podalo více než
600 žadatelů, kteří mají možnost získat prostředky ve výši 156 mil. korun. Tato podpora je
určena na téměř 11 600 hektarů vinohradů,“ specifikuje Jan Borský. Dotační titul podporuje
zodpovědný přístup pěstování, který představuje kompromisní způsob péče o vinohrady mezi
tzv. chemickým vinohradnictvím a ekologickým vinohradnictvím. Především se jedná o eliminaci
chemických dávek.

V případě vydávaných rozhodnutí zaměřených na zeleninu a jahodník v rámci AEKO a NAEKO
jsou dotační prostředky určené pro 86 žadatelů, kteří obhospodařují 6 400 hektarů a představují
částku téměř 68 milionů korun.

„Minimalizace použití chemie a důraz na nechemickou ochranu je významným krokem v rámci
zlepšování kvality potravin. Zemědělská prvovýroba stále častěji využívá postupy technologií
šetrných k životnímu prostředí. Dotační tituly jsou určené zemědělským výrobcům, ale jejich
dopad pozná každý spotřebitel. Produkty takto vypěstované jsou zdravější,“ upřesňuje Jan
Borský.

 

Zdroj: www.szif.cz