Letošní podání je možné výhradně přes Portál farmáře

Dnes zahájil Státní zemědělský intervenční fond (Fond) příjem
jednotné žádosti 2023. Prostřednictvím jednotné žádosti je možné požádat jak o přímé
platby, tak o neprojektová opatření Rozvoje venkova. Jednotnou žádost je nutné podat
v řádném termínu prostřednictvím Portálu farmáře, a to až do 15. května 2023.
Žadatelé musí prokázat, že jsou aktivními zemědělci, a musí doložit propojenost
podniků prostřednictvím samostatného formuláře pro potřeby tzv. transparentnosti.

„Alokovaná částka na opatření v rámci jednotné žádosti dosahuje téměř 30 miliard Kč. 20 miliard
korun je určeno na přímé platby, zbývající třetina na neprojektová opatření. Očekáváme, že
jednotnou žádost podá opět více než 30 000 žadatelů,“ uvedl Vítězslav Vopava, ředitel Sekce
přímých plateb a environmentálních podpor, SOT a LPIS. Jednotná žádost představuje první
možnost požádat o dotační prostředky v rámci nové společné zemědělské politiky 2023–2027
a přináší celou řadu nově formulovaných opatření a jejich podmínek. „Především se jedná
o základní podporu příjmu pro udržitelnost označovanou jakou BISS s přímou vazbou na
doplňkovou redistributivní podporu příjmu označovanou jako DRP či CRISS. To v praxi znamená,
že bude poskytnutá zvláštní platba na prvních 150 hektarů formou příplatku k dotaci na BISS,“
upřesnil Vítězslav Vopava.

Jednotná žádost zahrnuje přímé platby, tedy základní a doplňkovou podporu příjmu pro
udržitelnost, platbu pro malé zemědělce, která představuje dotaci na maximálně 4 hektary,
žadatel však musí užívat maximálně 10 hektarů. Nesmí také žádat na jiná opatření v rámci
přímých plateb, ale může žádat na další opatření v rámci neprojektových opatření Rozvoje
venkova.

Již standardně je součástí přímých plateb doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce. Tato
podpora byla dostupná i v předcházejícím programové období a ti žadatelé, kteří v jejím rámci
dotační prostředky čerpají, postupují podle pravidel nastavených v době, kdy o dotaci žádali.
V rámci nového režimu dotačního titulu určeného pro mladé zemědělce je podmínka dosažení
zemědělského či veterinárního vzdělání. Nově je také formulovaná celofaremní ekoplatba jak
v základní rovině, tak i jako prémiová. Pokud zemědělec podá žádost v rámci tohoto dotačního
titulu, musí v souladu s názvem titulu dodržovat dané postupy na veškeré výměře zemědělské
půdy deklarované v LPIS.

Prostřednictvím jednotné žádosti je také možné získat dotační prostředky v rámci
neprojektových opatření Rozvoje venkova. Jedná se o dotační tituly, jako jsou
agroenvironmentálně-klimatická opatření, podpory na ekologické zemědělství, Natura 2000 na
zemědělské půdě, či tituly podporující oblasti s přírodními a jinými omezeními. V oblasti
živočišné výroby dotační titul podporuje zvyšování obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
a také dobré životní podmínky zvířat.

„Pro žadatele bude novinkou i způsob prověřování naplňování dotačních podmínek
prostřednictvím area monitoring systému s přístupem žadatelů do nového Portálu AMS
s podporou mobilní aplikace GTFoto. Systém AMS monitoruje aktivity na zemědělských plochách
prostřednictvím družicového systému,“ uvedl Vopava. Tímto způsobem umožňuje ověření, že
žadatel naplnil podmínky, ke kterým se zavázal u plošných podpor v jednotné žádosti. Portál
AMS bude otevřený pro žadatele v měsíci květnu. První výsledky monitoringu budou dostupné
nejdříve v průběhu června. Každý také obdrží odkaz na web Slotogate. A vyzkoušejte si hru v

odvětví online kasin interac online casino

Standardně také žadatelé mohou podat jednotnou žádost i v rámci tzv. pozdního podání, a to
v maximální 25denní lhůtě po skončení řádného podání, tedy do 9. 6. 2023, avšak se sankcí
1 % za každý pracovní den.

Kontakt
Eva Češpiva
Vedoucí Oddělení tiskového, tisková mluvčí
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550

Zdroj. www.szif.cz