Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zahájí podávání a přijímání Jednotných žádostí 15. dubna 2024. Již od 29. března si mohou žadatelé připravovat datové sady v předtiskových aplikacích LPIS a IZR. Stejně tak si žadatel může dopředu ověřit, na Portálu farmáře, zda plní podmínku Aktivního zemědělce. Doporučujeme odesílat připravené datové sady na Portál farmáře SZIF v ten samý den, kdy chce žadatel podávat Jednotnou žádost.

Prostřednictvím Jednotné žádosti (JŽ) je možné požádat jak o přímé platby, tak o neprojektová opatření Rozvoje venkova. Jednotnou žádost je nutné podat v řádném termínu prostřednictvím Portálu farmáře, a to do 15. května 2024. Po tomto termínu bude moci žadatel podat Jednotnou žádost až do 10. června 2024 se sankcí 1 % za každý den prodlení.

„Jednotná žádost pro letošní rok doznala řadu změn a zmírnění podmínek pro žadatele. Jedna ze zásadních je při vyčleňování neproduktivních ploch. Úprava je prozatím pro rok 2024, ale již v tuto chvíli běží na evropské úrovni jednání o dalších možnostech zjednodušení DZES (standardy dobrého zemědělského a enviromentálního stavu půdy)“, říká generální ředitel SZIF Petr Dlouhý.

„Při novém nastavování společné zemědělské politiky EU se projevila složitost a rozsah všech potřebných změn. Proto jsme po diskusích se zemědělci i odborníky na ochranu půdy stanovili, že nová protierozní pravidla pro hospodaření na orné půdě odložíme o rok, tedy na hospodářský rok 2025/2026. Posunem termínu na červenec příštího roku získáme my i zemědělci více času na přípravu, proškolení a také dokončení technického a metodického rámce podmínek, včetně nastavení kontrol. Odklad ale neoslabí protierozní ochranu. Stále platí dosavadní pravidla DZES 5, která se vztahují na čtvrtinu orné půdy v České republice, což je v porovnání s řadou členských zemí EU více než dvojnásobný rozsah,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Od roku 2024 bude navíc možné nově žádat na intervenci Péče o založený agrolesnický systém u systémů založených v roce 2023 a intervenci AEKO – Omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě v okolí vodních nádrží Římov, Švihov, Vrchlice a Opatovice. Nově se v rámci JŽ deklarují závazky Péče a náhrady u nového zalesňování.

U žadatelů, kteří v rámci závazkových opatření (AEKO/EZ) mají specifický režim transformace nebo nestandardní změny, může dojít k dočasnému posunu příjmu Jednotné žádosti.

Novinky v JŽ 2024:

 • Pro opatření CIS Podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka byla
  zavedena povinnost zapojení hospodářství k 31. březnu minimálně do jednoho ze schémat kvality.
  Žadatel splňuje schéma kvality i tehdy, pokud má alespoň jedno hospodářství s mléčnou produkcí
  (prvovýrobou mléka) evidované Státní veterinární správou. Tato povinnost platí pro žadatele, kteří
  podají žádost na více než 10 kusů dojnic.
 • U opatření Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce došlo ke změně lhůty pro zahájení
  zemědělského podnikání z 24 měsíců na max. 5 let před podáním žádosti o poskytnutí Doplňkové
  podpory příjmu pro mladé zemědělce.
 • Budou zavedeny dvě nové dotační deklarace půdních bloků – deklarace pro Malého zemědělce,
  deklarace pro Základní ekoplatbu. V rámci Deklarace plodin bude žadatel uvádět nové údaje:
  − meziplodiny a jejich datum výsevu a zapravení
  − pomocnou plodinu
  − plodinu podsevu
 •  Změna podmínky týkající se požadavku na minimální procento plochy neprodukčních ploch pro
  DZES 8 a Základní ekoplatbu:
  − DZES 8: 4 % libovolných neprodukčních ploch
  − Základní ekoplatba: 5 % libovolných neprodukčních ploch

Praktické informace pro žadatele:
Pro žádosti 2024 platí, že pokud žadatel podal formulář Identifikace příjemců dotací (dále IPD) v předchozím roce, a nedošlo u něj ke změně struktury majetkových vazeb s dopadem na formulář IPD, nebude žadatel znovu vyplňovat a odesílat formulář na SZIF ani nebude dokládat povinné přílohy (seznam akcionářů, družstevníků nebo výpis z rejstříku u zahraničního subjektu). Žadatel v tomto případě pouze, při podání žádosti, potvrdí aktuálnost a správnost dat. Po ukončení příjmu žádostí provede Fond u všech žadatelů automatickou kontrolu vůči datům z dostupných rejstříků. Následně bude vybrán kontrolní vzorek žadatelů k provedení hloubkové kontroly úplnosti a správnosti dat formuláře IPD. Žadatel z vybraného vzorku, v jehož majetkové struktuře formuláře IPD se nachází akciová společnost nebo družstvo (případně zahraničí společnost), bude vyzván k doložení všech povinných příloh a k řádnému provedení kontroly.

Nově bude žadatel v rámci čestného prohlášení ke střetu zájmů povinen doplnit vazby/zájmy na zaměstnance SZIF, MZe, auditních orgánů apod. Osoba se střetem zájmů se musí zdržet účasti na
administraci, kontrole či rozhodování o dané operaci (žádosti) včetně přidělení finančních prostředků.

SZIF prostřednictvím svých regionálních poboček poskytuje žadatelům součinnost a pomoc při podávání Jednotných žádostí. V případě, že bude žadatel chtít využít pomoci některého z našich 65 regionálních pracovišť, doporučujeme domluvit si telefonicky konkrétní termín konzultace. Naši zaměstnanci jsou připraveni podat profesionální pomoc a radu.

Zdroj: www.szif.cz