Naše dozorové orgány intenzivně kontrolují dovozy zemědělských produktů z Ukrajiny.
Postup resortu je zcela transparentní. Veškeré informace, které k tématu zveřejňujeme,
jsou dohledatelné a ověřitelné. Přesto se objevují zkreslená až lživá tvrzení. V tomto
přehledu najdete odpovědi na nejrozšířenější hoaxy související s tímto tématem.

NEVĚŘTE LŽÍM, FALEŠNÝM ZPRÁVÁM, HOAXŮM A PODVODNÍKŮM!

LEŽ:
Do Česka se dováží obilí z Ukrajiny, které nesplňuje stanovené normy…
JAK TO JE?
V současnosti kontrolujeme vše, co se k nám z Ukrajiny přiveze. Kontroly neprokázaly žádné
kontaminované zásilky. Obilí se z Ukrajiny do Česka dováží v malém množství. V loňském
roce činily dovozy pšenice z Ukrajiny necelých 4 000 tun, tuzemská produkce ozimé pšenice
je 4,8 milionu tun (5letý průměr), tedy tyto dovozy nepředstavují ani 0,1 % v porovnání s naší
produkcí.

LEŽ:
Zdraví občanů České republiky je ohroženo…
JAK TO JE?
Zdraví občanů není ohroženo. Pro ministerstvo je bezpečnost potravin dlouhodobě na prvním
místě. Úroveň našich dozorových orgánů je na velmi vysoké úrovni. V případě, že by byla při
kontrolách objevena zásilka, která by nesplňovala normy, byla by ihned zlikvidována.

LEŽ:
Výrobky z Ukrajiny nikdo nekontroluje…
JAK TO JE?
Kontroly potravin a komodit mají na starost 3 dozorové orgány. Za poslední týdny nenašly ŽÁDNÝ ZÁVADNÝ VZOREK Z UKRAJINY:
1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odebrala v posledních týdnech 55
vzorků obilovin a mlýnských obilných výrobků. Většinu tvoří potravinářská pšenice, několik
vzorků žita, kukuřice a ječmene. Testuje také vzorky mlýnských obilných výrobků (mouky,
vločky). Analýzy se provádějí na přítomnost více než 400 reziduí pesticidních látek,
mykotoxinů, glyfosátu, těžkých kovů nebo kadmia.
2) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) kontroluje obiloviny pro krmné
účely. V posledních dnech provedl 8 kontrol zemědělských produktů z Ukrajiny, určených na
krmivo pro zvířata.
3) Státní veterinární správa (SVS) se zaměřuje na dovozy potravin živočišného původu včetně
drůbežího masa a vajec. Od dubna veterináři odebrali 16 vzorků ze zahraničních zásilek.

LEŽ:
Česká republika nezastavila dovoz ukrajinského obilí, protože je servilní vůči Evropské unii…
JAK TO JE?
Jednostranné zákazy ukrajinského obilí jsou v rozporu s podmínkami jednotného trhu EU i
Světové obchodní organizace. ČR patří do Evropské unie. Situaci je potřeba vyřešit na
celounijní úrovni, nikoliv každý stát jednotlivě. Chceme upravit fungování koridorů solidarity  (Solidarity Lanes) a zajistit, aby se obilí z Ukrajiny dostalo do cílových destinací třetího světa
a nebylo k dispozici spekulantům.

LEŽ:
Jak je možné, že u nás není zakázáno obilí, které zakázaly v okolních zemích, když způsobuje
rakovinu…
JAK TO JE?
Dozorové orgány nezjistily žádné obiloviny a mlýnské výrobky s porušenou bezpečností
pocházející z Ukrajiny. Nebylo tedy co zakazovat.

LEŽ:
Čeští zemědělci jsou ohroženi přebytkem ukrajinského obilí na trhu…
JAK TO JE?
Jde především o sekundární dopady na český trh způsobený přebytky obilí ve státech, které
bezprostředně sousedí s Ukrajinou. Obchodní kontrakty se nesjednávají ze dne na den, na
svou produkci mají zemědělci smlouvy dlouhodobě dopředu. Hraje zde roli také dopravní
vzdálenost a transportní kapacita do ČR. Více jsou nyní limitující nízké cenové podmínky pro
prodej tuzemského obilí mimo ČR kvůli přetlaku obilí v okolních státech.

LEŽ:
Mouku plnou pesticidů a plísní z Ukrajiny nabízejí obchody za akční cenu…
JAK TO JE?
Slovensko informovalo přes evropský Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva
(RASFF), který varuje všechny státy před nebezpečnými potravinami, o nevyhovujícím vzorku
pšenice z Ukrajiny, který byl odebrán u provozovatele Mlýn Kolárovo a.s. Vzorek obsahoval
zvýšené množství chlorpyrifosu – zjištěné množství 0,026 mg/kg (povolený limit 0,01 mg/kg).
Z nevyhovující šarže pšenice byly vyrobeny 2 šarže Pšeničné mouky, které byly distribuovány
na Slovensko a částečně do Maďarska.

Předmětné šarže nebyly distribuovány do ČR!

Jiné výrobky Mlýnu Kolárovo a.s. byly v jednom řetězci v akční nabídce, ale řetězec už je na
základě informace zaslané z centrály odstranil z prodejní plochy a uložil do skladu. Ve skladu
byly zjištěny 4 druhy mlýnských výrobků od daného výrobce. I když byly mouky blokovány
(nenabízeny k prodeji), tak byly odebrány 4 šarže Pšeničné mouky hladké na laboratorní testy
pesticidů a mykotoxinů.

LEŽ:
EU chce záměrně zlikvidovat naše zemědělství, proto v ČR skončilo ukrajinské obilí, které
mělo původně jít do třetího světa…
JAK TO JE?
Obilí mělo primárně skončit v tzv. třetím světě. Přesto se část dostala do evropských zemí
(nikoliv jen do České republiky). Je to tím, že obilí je levnější kvůli levnější pracovní síle na
Ukrajině, je dočasně oproštěno od cla a náklady na kratší cestu jsou nižší. Levné obilí pak
nakoupili různí obchodníci, nezřídka i překupníci a spekulanti. Levnému obilí pak dávají
zpracovatelé přednost. Evropská unie se proto chystá podmínky vývozu obilí z Ukrajiny
změnit.

LEŽ:
O kontrolách a jejich výsledcích jsou lidem podsouvány nepravdy jako za socialismu,
pracovníci úřadů mají seznam potravin, o kterých ví, že jsou bezpečné, ale veřejnosti je
nezpřístupní…
JAK TO JE?
Naše dozorové orgány velmi transparentně informují o výsledcích své kontrolní činnosti, a je
to doložitelné na jejich webech (tiskové zprávy) a mnoha dalších informačních kanálech.  Neprodleně a podrobně informují vždy, pokud zjistí komoditu a potravinu s porušenou
bezpečností, ať už pochází z EU, ČR nebo ze třetí země. Poskytování takových informací
spotřebiteli jsou pro dozorové orgány prioritní záležitostí.

Zdroj: www.szif.cz