Národní zemědělské dotace půjdou i v příštím roce na lepší podmínky hospodářských zvířat, polní plodiny, rybníkářství a včelařství

Dotační programy v zemědělství nabídnou v roce 2023 žadatelům celkem 2,7 miliardy
korun. Podporu si rozdělí živočišná i rostlinná výroba, část podpor je určená i na
vzdělávání, kapkové závlahy, potravinové banky, potravinářství, nevládní organizace
nebo pro obce, které mají v náhradní péči zvířata. Dotační programy pro zemědělství na
rok 2023 dnes projednala vláda.

„Výše národních zemědělských dotací pro příští rok vychází z aktuálních možností státního
rozpočtu, který čelí mnoha nepříznivým okolnostem. Chceme ale v zemědělství i potravinářství
zachovat všechny národní dotační programy jako doposud. Národní dotace navíc nejsou
jediným zdrojem podpory. Další příspěvky mohou zemědělci a potravináři získat z Podpůrného
a garančního rolnického a lesnického fondu, protože tomu jsme na příští rok rozpočet o jednu
miliardu navýšili. Tyto peníze tak pomohou žadatelům například s nákupem zemědělských
strojů, zemědělské půdy nebo s náklady spojenými s úhradou pojištění,“ řekl ministr
zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Národní podpory jsou určeny na programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz
hospodářských zvířat. V Nákazovém fondu je na potlačování nakažlivých chorob v chovech
připraveno 900 milionů korun. Další programy zajištují udržení a rozvoj určité komodity
například prostřednictvím zlepšení genetického potenciálu hospodářských zvířat či přímou
podporou včelařství a rybníkářství.

V rostlinné výrobě mohou pěstitelé čerpat příspěvky na ozdravování polních a speciálních
plodin. Národní dotace chtějí posílit i zemědělství šetrné k přírodě a krajině, na to jsou
přichystané podpory na biologickou a fyzikální ochranu jako náhradu chemické ochrany rostlin
a také podpora vybudování kapkových závlah v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve
školkách nebo podpora restrukturalizace ovocných sadů. Ministerstvo zemědělství se pomocí
národních dotací zaměřuje i na vzdělávání zemědělců, zpracování zemědělských produktů,
potravinové banky nebo obce, které se starají o zvířata umístěná v náhradní péči.

Podrobnosti k programům budou zveřejněny na webu Ministerstva zemědělství do konce
letošního roku. Spektrum dotačních programů pro rok 2023 navazuje na programy
z předešlých let.

Národní dotace v zemědělství pro rok 2023

 

 

Název programu

 

 rok 2023
dotace k hospodář. výsledku

(neinvestiční)

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

(kapitálové výdaje)

tis. Kč tis. Kč
Podpora včelařství 47 000  
Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách   30 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů   65 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství   10 000
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 200 000  
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 162 000 18 000
Genetické zdroje 94 000  
Nákazový fond 900 000  
Poradenství a vzdělávání 133 000 700
Podpora evropské integrace nevládních organizací 15 000  
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe 21 500  
Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu   230 000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 60 000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 18 000
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením 37 000 36 000
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ 20 000
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat 600 000  
Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče 2 800  
Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství 0

*)

 
2 310 300 389 700
C e l k e m 2 700 000

 

*) Finanční prostředky na program budou v případě vzniku škod způsobených mimořádnými událostmi stanoveny na základě příslušného usnesení vlády ČR.

Zdroj: www.szif.cz