Národní dotace – náklady uhrazené formou zápočtu

Upozorňujeme žadatele, že v rámci Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací
pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů, došlo oproti Zásadám pro předchozí roky k vyjmutí původního písmene m) v části A
týkající se obecných podmínek. Pro účely dotace nákladů je uznatelný náklad uhrazený také formou
zápočtu.
Žadatel jako doklad prokazující nárok na dotaci doloží v takovém případě např. smlouvu o zápočtu
nebo dohodu o vzájemném zápočtu, která by měla obsahovat dostatečně průkaznou identifikaci
obou smluvních stran a přesnou identifikaci jejich započtených pohledávek. Zápočet musí být
v rámci daného dotačního programu realizován do konce sledovaného období.

 

Zdroj: www.szif.cz