Státní zemědělský intervenční fond (Fond) začíná vydávat
rozhodnutí k dotačnímu titulu Ošetřování trvalých travních porostů. O tuto
neprojektovou podporu z Programu rozvoje venkova zažádalo prostřednictvím
Jednotné žádosti 2022 celkem 16 170 zemědělců. Fond mezi ně rozdělí přes
3,15 miliardy korun.

Jedná se o podporu ze skupiny Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO)
a navazujících závazků (NAEKO). „Jejich cílem je motivovat zemědělce k ochraně a zlepšení
životního prostředí při hospodaření na zemědělské půdě,“ říká Jan Borský, vedoucí Oddělení
metodiky environmentálních podpor Fondu. „Základní titul je určený na údržbu travních porostů
ve volné krajině. Tituly nadstavbové se pak zaměřují na údržbu cenných stanovišť na travních
porostech ve zvláště chráněných územích a také v oblastech chráněné soustavy Natura 2000,“
dodává Jan Borský.

Opatření je realizováno ve formě závazku na pětileté období, dotace je vyplácena na hektar
půdního bloku s kulturou trvalý travní porost a je podmíněna dodržením minimální a maximální
úrovně chovu hospodářských zvířat, denně v období od 1. června do 30. září v každém roce
trvání závazku. „O podporu se mohou ucházet subjekty, které v evidenci půdy (LPIS) hospodaří
alespoň na minimální výměře půdy. Žadatelé musí na travním porostu dodržet stanovený způsob
hospodaření,“ vysvětluje Jan Borský.

Žadatel o platbu v rámci obou opatření musí dodržovat celoročně podmínky dopadů na životní
prostředí (cross compliance), požadavky na použití hnojiv či přípravků na ochranu rostlin a další
specifické podmínky. Přehled sazeb pro jednotlivá podopatření je uveden v Příručce pro žadatele
umístěné na webových stránkách (Příručka Jednotné žádosti 2022)

O uvedené podpory mohou zemědělci žádat každoročně v průběhu dubna a května
prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti.

Zdroj: www.szif.cz