Ministři zemědělství V4+ k nové Společné zemědělské politice: Je potřeba zohlednit různé podmínky v jednotlivých členských státech

Tisková zpráva – Společným prohlášením k reformě Společné zemědělské politiky (SZP) s důrazem na potřebu realistického nastavení cílů v rámci Evropské zelené dohody a doprovodných strategií vyvrcholilo dnešní videokonferenční jednání ministrů zemědělství rozšířeného formátu Visegrádské skupiny (V4+). Její účastníci mj. zdůraznili potřebu zohlednění různých podmínek v jednotlivých členských státech a potřebu vyhodnotit dopady navrhovaných cílů. Poslední jednání V4+ za předsednictví České republiky ministři věnovali především budoucí podobě SZP, ochraně spotřebitele a nekalým praktikám. Vyměnili si také informace o aktuální situaci v oblasti sucha a kůrovcové kalamity.

„Prohlášení, které jsme s kolegy přijali, podtrhuje důležitost celého zemědělsko-potravinářského sektoru, a to i v kontextu současné krizové situace, a zdůrazňuje zachování konkurenceschopnosti evropského zemědělství. Souhlasíme s obecným směřováním strategií Evropské komise, tedy Evropskou zelenou dohodou, strategií Od zemědělce po vidličku, Strategií pro biologickou rozmanitost v EU a se snahou napomoci ochraně životního prostředí. Shodli jsme se však, že konkrétní cíle a jejich provádění vyžadují další diskusi a musí zohledňovat specifika a výchozí situaci v každém členském státu. S ohledem na řadu nových výzev, které Společnou zemědělskou politiku čekají i v souvislosti se stále rostoucími požadavky na náš sektor, jsme se také shodli, že zásadní je zajištění dostatečných finančních prostředků, řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ocenil, že Evropská komise (EK) v rámci svého nového návrhu Víceletého finančního rámce zvýšila financování pro SZP. „Zejména vnímám pozitivně navýšení peněz na rozvoj venkova. Pokud ale porovnám alokované finanční prostředky se současným programovým obdobím, stále dochází k poklesu, uvedl ministr Toman.

Podle ministrů spočívá základ úspěchu nové SZP v realistickém a jednoduchém nastavení pravidel, která budou jednoduše implementovatelná a srozumitelná pro zemědělce. V prohlášení zdůrazňují, že nové administrativní požadavky, jako je zastropování přímých plateb, musí být pro členské státy dobrovolné podle jejich konkrétní situace. Poukazují také na význam dostatečně dlouhého přechodného období, aby byl zajištěn hladký přechod mezi současným a novým programovým obdobím. Shodli se na nutnosti přijmout co nejdříve legislativu upravující přechodné období v optimální délce. Ministr Toman považuje i s ohledem na současnou situaci jako nezbytné minimálně dvouleté přechodné období.

Dokument ministrů zemědělství V4+ také upozorňuje, že požadavky, které se již v minulosti neosvědčily, by neměly být opětovně zařazovány do souboru nástrojů nové SZP. Jako příklad uvádí institut skutečného zemědělce.

V souvislosti se změnou klimatu ministři upozornili na zjevné negativní důsledky na evropskou krajinu a ekonomiku, včetně sektoru zemědělství a lesnictví. „Sucha zaznamenaná v období posledních pěti let významně ohrozila ekonomické přežití mnoha zemědělských a lesnických podniků v zasažených oblastech. Dalším problémem jsou výskyty nových škůdců a chorob. V tomto ohledu je nutné přizpůsobit zemědělské a lesní ekosystémy změnám klimatu, uvedli ministři ve společném prohlášení s tím, že EU nemůže při naplňování environmentálních a klimatických ambicí zůstat osamocena. Ministři proto vyzývají EK k vyvinutí maximálního úsilí vedoucího k aktivnímu zapojení ostatních klíčových aktérů, jako jsou třetí země.

Když ministři hovořili o ochraně spotřebitelů a zamezení nekalým obchodním praktikám, ocenil ministr Miroslav Toman, že se společnými silami podařilo zahájit diskusi na unijní úrovni a přijmout společný předpis upravující tuto oblast. „Jde o moji dlouhodobou prioritu. Za Českou republiku jsem sice požadoval ambicióznější text, ale výslednou podobu vnímám jako kompromis přijatelný pro všechny, řekl ministr Toman.

Členské státy nyní mají dva roky, aby text převedli do národních legislativ. Ministerstvo zemědělství již ustanovení upravující problematiku dvojí kvality potravin zakotvilo v zákoně o ochraně spotřebitele a v zákoně o potravinách. Pokud jde o nekalé obchodní praktiky, směrnice se nyní zapracovává do stávajícího zákona o významné tržní síle.

„Pro české spotřebitele je tato problematika velmi citlivá, a proto jsme se na národní úrovni rozhodli být ještě přísnější, než nám ukládá unijní předpis. Mou ambicí je úplně zakázat většinu nekalých obchodních praktik, zejména pak dvojí kvalitu potravin, informoval kolegy Miroslav Toman.

Účastníci dnešní videokonference se shodli na potřebě další ochrany spotřebitele a na nutnosti koordinovaného postupu v této věci. Vyzdvihli, že mezinárodní obchodní dohody vyjednávané a uzavřené EU zakotvují principy, že dovozy ze třetích zemí musí splňovat vysoké standardy EU v oblasti ekologie, hygieny a fytosanitárních opatření. Zároveň podporují udržitelnou produkci potravin, sociální a pracovně-férovou produkci a dobré životní podmínky zvířat.

V závěru jednání ministr zemědělství Miroslav Toman předal předsednictví zemí Visegrádské skupiny od 1. července na další rok polskému kolegovi Janu Krzysztofovi Ardanowskému.

Dnešní videokonference se zúčastnili ministři a ministryně zemědělství a státní tajemníci Polska, Maďarska, Slovenska, Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska.

ZDROJ: www.eagri.cz