Ministři V4+4: Zajištění udržitelné a dostatečné produkce potravin a udržitelného obhospodařování lesů zůstává prvořadým cílem využívání půdy

O uhlíkovém zemědělství, společném přístupu členských států k připravované unijní
legislativě pro udržitelné používání pesticidů a o podpoře rozvoje výzkumu a vývoje
dnes v Pezinku na Slovensku jednali ministři zemědělství zemí V4+4. Věnovali se také
situaci na trhu v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Na závěr jednání, kterého se
zúčastnil i komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski, přijali ministři Visegrádské
skupiny (Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) a Bulharska, Chorvatska, Rumunska a
Slovinska společné prohlášení.
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) na jednání uvedl, že Česká republika
podporuje rozvoj udržitelného zemědělství, lesnictví a potravinářství, ochranu klimatu a
biodiverzity a obecně přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Z opatření, která zmiňuje sdělení
Evropské komise (EK) k uhlíkovému zemědělství ČR do Strategického plánu společné
zemědělské politiky zahrnula zejména zatravňování orné půdy a údržbu trvalých travních
porostů, opatření ke zvyšování obsahu půdní organické hmoty v orné půdě, některá lesnická
opatření a nově také agrolesnictví.
„Systém uhlíkového zemědělství je třeba nastavit tak, aby nevznikal konflikt mezi produkcí
potravin a surovin a snižováním emisí skleníkových plynů. Považujeme také za nutné, aby
Komise před přijetím návrhu právního rámce pro certifikaci zpracovala kvalitní a věrohodné
dopadové analýzy. A zásadní pro úspěšný rozvoj uhlíkového zemědělství je i to, aby tato
metodika nezpůsobila nerovnosti na vnitřním trhu EU. Zavádění systému podle nás nesmí vést
k diskriminaci zemědělců, kteří se rozvoji udržitelných cyklů uhlíku věnují dlouhodobě. Důležité
také je, aby je neúměrně nezatěžovala administrativa,“ řekl ministr Zdeněk Nekula.
Ministři V4+4 diskutovali rovněž o udržitelném používání pesticidů, kterému Česko jako
předsednická země EU věnuje velkou pozornost. Pokud jde o společné aktivity států V4, je
podle ministra Nekuly vhodné prosazovat v EU společná řešení používání pesticidů, protože
tyto země vycházejí z podobných podmínek.
„Návrh nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin v obecné rovině vítáme,
zásadní pro nás ale je zachovat udržitelnost zemědělské produkce a zajistit dostatek kvalitních
a bezpečných potravin. Mělo by se vzít v úvahu, že některé členské státy spotřebu chemických
pesticidů trvale snižují. Naše země je dlouhodobě pod průměrem této spotřeby v Unii. V letech
2011 až 2020 jsme vykázali nejvýraznější pokles prodeje pesticidů, a to 40 procent. Například
v Rakousku za stejné období prodej pesticidů o 60 procent vzrostl,“ uvedl ministr zemědělství
Zdeněk Nekula.
V souvislosti se složitou situací na trhu v důsledku invaze Ruska na Ukrajinu ministři V4+4
hovořili i o vývoji cen energií. Razantně například rostou ceny vstupů u živočišné výroby, takže
podle nich může dojít k destrukci poptávky. S tím je spojený pokles počtu jatečných zvířat a
následné rušení chovů. Rostou ceny hnojiv, což vyvolává nejistotu ohledně dopadů na kvalitu
a kvantitu zemědělské produkce v příštím roce a možná i v dalších letech. Česká delegace
zdůraznila, že je proto nutné zajistit maximální koordinaci v mezinárodním měřítku, směřovat
kromě jiného k inovativním technologiím a investovat do výzkumu a vědy.
Ministerstvo zemědělství, Tiskové oddělení
Těšnov 17, 110 00 Praha 1, Česká republika
www.eagri.cz
Společné prohlášení ministrů, které nemůže ČR jako předsedající země EU aktivně
spolupředkládat, zdůrazňuje mj. potřebu posílit odolnost evropského zemědělství a lesnictví
s tím, že zajištění udržitelné a dostatečné produkce potravin a udržitelného obhospodařování
lesů zůstává prvořadým cílem využívání půdy. V souvislosti s uhlíkovým zemědělstvím uvádí,
že přestože dobrovolná pobídka poskytuje velkou příležitost pro správce půdy, lesníky i životní
prostředí, je třeba vyřešit otázky jako například finanční zátěž, přístup k informacím a
znalostem a náklady na důkladné monitorování. Podle ministrů nesmí hospodáře nepřiměřeně
zatěžovat administrativou, ani je penalizovat za uvolňování uhlíku třeba v důsledku přírodních
škodlivých činitelů, stejně jako neoprávněně snižovat jejich konkurenceschopnost. Prohlášení
vyzývá EK, aby předložila pravidla pro vydávání osvědčení, které zohlední specifičnost
zemědělského odvětví s posouzením dopadů.

 

Zdroj: www.szif.cz