Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil letošní sazby přechodných vnitrostátních podpor. Zemědělci dostanou přes půl miliardy korun

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní
podpory (PVP) pro rok 2022. Zemědělci je dostanou za péči o zemědělskou půdu,
pěstování chmele a brambor na škrob a na chov krav, ovcí a koz.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil letošní sazby přechodných vnitrostátních podpor.
Ministerstvo zemědělství prostřednictvím těchto podpor poskytne na zemědělskou půdu,
pěstování chmele, škrobových brambor a chovu masného skotu a ovcí či koz přes 532 milionů
korun.

Přechodná vnitrostátní podpora (PVP) v nových členských státech EU slouží k dorovnání
vybraných komodit. Ty byly v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy
z evropského rozpočtu znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor v původních,
tzv. starých členských zemích Evropské unie. Finanční prostředky na PVP jsou hrazeny
výhradně z národních zdrojů.

Žádosti podané v roce 2022 jsou posledními, na které je možné tyto podpory poskytovat,
protože od roku 2023 již nejsou přechodné vnitrostátní podpory součástí nové Společné
zemědělské politiky (SZP). Zemědělci ale budou dál čerpat prostředky z evropského rozpočtu,
a to i na citlivé komodity, jako je například chmel, brambory na škrob, ovce, kozy, masná telata,
dojnice a další.

Sazby PVP pro jednotlivé sektory pro rok 2022:

Sektor Sazba
(Kč/jednotka)
Zemědělská půda (ha) 116,22
Chmel (ha) 3 159,77
Škrobové brambory (t) 1 056,21
Přežvýkavci (VDJ) 63,80
Krávy bez tržní produkce mléka (VDJ) 71,55
Ovce/kozy (VDJ) 44,68

Přechodné vnitrostátní podpory vyplácí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a jsou
poskytnuty jen těm zemědělcům, kterým je v daném roce přiznána jednotná platba na plochu
zemědělské půdy (SAPS).

 

Zdroj: www.szif.cz