Ministr zemědělství představil priority českého předsednictví ve výborech Evropského parlamentu

V rámci českého předsednictví se ve dnech 11. a 12. července ministr zemědělství
Zdeněk Nekula zúčastnil slyšení v Evropském parlamentu. Ve výborech pro
zemědělství a rozvoj venkova, pro rybolov a pro životní prostředí, veřejné zdraví a
bezpečnost potravin hovořil o prioritách a úkolech, které do konce tohoto roku budeme
v rámci zemědělství řešit.
„České předsednictví začíná v nelehké situaci, kdy čelíme energetické krizi, válce na Ukrajině,
která významně narušila globální potravinový systém, a v neposlední řadě i rostoucím cenám
vstupů do zemědělské výroby. V nejbližším sousedství Evropské unie hrozí kritický nedostatek
potravin. Proto jednou z hlavních priorit českého předsednictví a zároveň i tématem
neformálního zasedání ministrů zemědělství v září v Praze bude potravinové zabezpečení
týkající se jak Evropy, tak i regionu severní Afriky a Blízkého východu,“ řekl ministr zemědělství
Zdeněk Nekula.
Akutní potřeba potravinového zabezpečení, které bylo jedním z hlavních témat na slyšení
Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, vyzdvihla i další z témat českého předsednictví, a
to posílení udržitelné role sladkovodní a mořské akvakultury a navýšení její
konkurenceschopnosti ve vztahu ke třetím zemím.
Významnou prioritou českého předsednictví bude úsilí o pokrok v udržitelnosti zemědělství,
zejména v oblasti potravinových systémů, dodávek zemědělských produktů a potravin, lesního
hospodářství, rybářství, chovu hospodářských zvířat a biologické rozmanitosti.
Strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ nadále zůstává plánem, jak udělat potravinové
systémy udržitelnějšími a odolnějšími. Evropská komise přijme některé konkrétní iniciativy
obsažené v akčním plánu strategie, zejména nařízení o udržitelném používání pesticidů
Prioritní záležitostí bude nadále také nařízení o prevenci odlesňování.
Klíčovým nástrojem pro dosažení cílů strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ je budoucí
Společná zemědělská politika (SZP). Národní strategické plány představují mnoho vhodných
příležitostí k těmto cílům přispívat a předsednictví na Radě AGRIFISH 18. července povede
strukturovanou diskuzi o budoucnosti SZP a aktuálním stavu schvalování strategických plánů.
Aby členské státy mohly připravit své vnitrostátní právní předpisy, IT nástroje a administrativní
postupy a zemědělcům zaručit jistotu ohledně budoucích podmínek jejich hospodaření, je
nanejvýš důležité včasné schválení těchto plánů.
„K nejvyšším prioritám našeho předsednictví v oblasti zemědělství jednoznačně také patří
návrh nového nařízení o udržitelném používání pesticidů, který Komise zveřejnila v druhé
polovině června a který nahradí původní směrnici. České předsednictví zahájí projednávání
návrhu a jeho cílem bude projít postupně jednotlivé okruhy a dosáhnout maximální shody na
textu jednotlivých článků,“ uvedl ministr Zdeněk Nekula.
Na Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ministr Nekula a
europoslanci řešili například nařízení o odlesňování. České předsednictví chce na toto téma
zahájit trialogy Rady EU s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. V oblasti lesnictví se
české předsednictví dále zaměří na monitorování pokroku v implementaci Nové strategie EU
pro lesy do roku 2030 s ohledem na vyváženost sociálních, environmentálních a
ekonomických aspektů udržitelného obhospodařování lesů.
Poslance z Výboru pro rybolov ministr Nekula informoval o Závěrech Rady o strategických
zásadách EU pro akvakulturu, které předložíme ke schválení na příštím zasedání ministrů
zemědělství 18. července. Je v nich zdůrazněno několik výzev, jimž akvakultura v EU čelí a
jež bude v budoucnosti zapotřebí řešit. Dalším tématem byla rybolovná práva ve vodách EU a
třetích zemí na příští rok, které bude muset Rada v tomto pololetí dohodnout.
Slyšení ministrů ve výborech Evropského parlamentu je pravidelnou záležitostí každého
nastupujícího předsednictví. Jde o zvyklost, která slouží k seznámení europoslanců
s prioritami a tématy předsednické země a přispívá k dobré vzájemné spolupráci.

 

Zdroj: www.szif.cz