Ministr Nekula a ministryně Hubáčková: Spolupráce resortu zemědělství a životního prostředí dává české krajině naději na příznivé změny

Obec Ústí, kde začala revitalizace dalšího úseku řeky Bečvy, a místa po kůrovcové
kalamitě v revíru Olšovec Lesní správy Vítkov dnes navštívili ministr zemědělství
Zdeněk Nekula a ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Na své pracovní cestě
se věnovali i dalšímu postupu ve věci vodního díla Skalička a prohlédli si
zrekonstruovaný jez Hranice, který výrazně zlepšil ochranu města před povodněmi a
migraci vodních živočichů v řece Bečvě.
Dnes zahájená revitalizace Bečvy u Ústí navazuje na minulý měsíc dokončenou revitalizaci
Bečvy u Černotína a Skaličky. Povodí Moravy obnoví původní koryto řeky Bečvy a vytvoří tůň
u obce Ústí. Díky tomu vznikne přírodě blízké protipovodňové opatření, které zvýší schopnost
krajiny zadržovat vodu, ekologickou stabilitu území a vytvoří přírodní plochy v nivě se
zapojením původního koryta vodního toku.
„V těchto místech se voda rozlévala mimo koryto už při pětiletých vodách. Díky revitalizaci se
vodní tok rozšíří a využije se historické koryto Bečvy. To zlepší průchod vody při povodních
podél obce Ústí a posílí místní ekosystém. Pokud jde o zaniklý rybník Otrž, na jeho místě
vznikne odtěžením zeminy neprůtočná tůň. Bude ji napájet podzemní voda, a vytvoří tak
chybějící vodní plochu obvyklou pro široké údolí řeky Bečvy,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk
Nekula.
„Na Bečvě, ale i na mnohých jiných řekách v republice, investujeme do obnov jejich původních
koryt. Celkem jsme na tyto tři akce, z nichž jsou už dvě hotové a třetí dnes zahájená, přispěli
z Operačního programu Životní prostředí téměř 150 milionů korun. Díky tomu, že tady do
krajiny vracíme původní podobu říčního koryta, nejen lépe ochráníme obec Ústí před
povodněmi, ale pomůžeme lepšímu zadržování vody a vytvoříme vlídnější prostor pro návrat
rostlin i živočichů,“ uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.
Ministři se věnovali také dalšímu postupu ve věci vodního díla Skalička. Analýza předních
akademických pracovišť loni označila jako nejvhodnější variantu vodního díla boční
víceúčelovou nádrž, na druhém místě pak boční suchou nádrž. Ministerstvo zemědělství a
Ministerstvo životního prostředí se dohodly doporučit vládě boční suchou nádrž, a to
především s ohledem na vládní prohlášení, že vláda bude podporovat stavbu pouze
vodárenských vodních nádrží.
„Vodní dílo Skalička má primárně sloužit jako protipovodňová ochrana sídel v Pobečví.
Případná víceúčelová nádrž by sice významně pozitivně ovlivňovala nadlepšování průtoků v
Bečvě v období sucha, nesplňovala by ale podmínku pro vodárenský odběr. Boční suchá nádrž
zajistí požadovanou protipovodňovou ochranu a dokáže ovlivnit i souběhy povodní. Nemusí
se kvůli ní zasahovat do pravobřežního území, ani přerušovat říční kontinuitu Bečvy,“ uvedl
ministr Nekula.
„Ukazuje se, že společná řeč rezortů životního prostředí a zemědělství se příznivě promítá do
české krajiny. U Skaličky jsme se dokázali dohodnout na variantně suchého poldru, který plní
funkci ochrany před povodní a zároveň nebude nijak zásadně zasahovat do přírodních
podmínek tohoto místa, to je win-win opatření,“ vysvětlila ministryně Hubáčková.
Ministerstvo zemědělství, Tiskové oddělení
Těšnov 17, 110 00 Praha 1, Česká republika
www.eagri.cz
V revíru Olšovec Lesní správy Vítkov si ministr Zdeněk Nekula a ministryně Anna Hubáčková
prošli místa po kůrovcové kalamitě, a to například porosty s nastupující přirozenou obnovou,
seznámili se se zajištěním kalamitních holin s umělou i přirozenou obnovou a s výchovnými
zásahy pro podporu druhově bohatého lesa.
„Jsem rád, že se na Olomoucku přes všechny překážky postupně lesníkům daří s využitím
přirozené obnovy a také výsadbou vhodných dřevin obnovit lesy po kůrovcové kalamitě, a že
to jsou nové pestřejší lesy, lépe připravené na změnu klimatu. Právě na podporu adaptace
lesů na změnu klimatu jsme na Ministerstvu zemědělství od letoška spustili nový program, v
jehož rámci máme pro vlastníky lesů na následujících pět let připraveno až 4,1 miliardy korun
ročně,“ řekl ministr zemědělství Nekula.
Dlouhodobým stěžejním nástrojem podpory lesního hospodářství Ministerstva zemědělství
jsou finanční příspěvky na hospodaření v lesích, které se meziročně zvyšují v souvislosti s
objemem pěstebních prací navazujících na kůrovcové těžby, se zaváděním nových předmětů
příspěvků a se zvyšováním sazeb příspěvků.
„V roce 2018 byla podpora 380 milionů korun, v loňském roce to bylo už 1,7 miliardy korun.
Přechodnou podporu představoval příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
realizovaný ve třech fázích. Za období let 2017 až 2020 bylo celkem vyplaceno 12,8 miliardy
korun,“ uvedl ministr Nekula.
„České lesy jsou zkoušené tak, že nás to všechny bolí. Kůrovec sežral, co mohl, a teď ho opět
následuje sucho jako projev změny klimatu. Je to velmi alarmující a musíme se vší
zodpovědností naše lesy adaptovat, aby byly co nejsilnější a dokázaly odolávat škůdcům i
nepřízni klimatu. Právě tady v Olšovci se ukazuje, jak správnou cestou je návrat k přirozené
skladbě lesa, pestré druhově i stářím porostů, jak je pro celou společnost životně důležité
přírodě blízké hospodaření v lese bez rozsáhlých holin,” dodala ministryně Anna Hubáčková.

 

Zdroj: szif.cz