Ministerstvo zemědělství zveřejnilo pravidla pro čerpání národních dotací v příštím roce. Zemědělci a potravináři tak získají více než 2,7 miliardy korun

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) schválil Zásady pro poskytování národních dotací v roce 2023. Z celkem 2,739 miliard korun směřuje do živočišné výroby 1,88 miliardy, do rostlinné výroby 305 milionů, do potravinářství 356 milionů a na ostatní aktivity, jako je například vzdělávání a poradenství, 198 milionů korun.

Národní podpory v zemědělství jsou určeny na programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat nebo na dobré životní podmínky v chovech. Další programy zajištují zlepšení genetického potenciálu hospodářských zvířat či podporou včelařství a rybníkářství. Peníze jsou připraveny na ozdravování polních plodin, ovocné sady nebo budování kapkových závlah. Podporu mohu získat také potravinové banky, nevládní organizace nebo obce, které mají v náhradní péči zvířata.

„V roce 2023 budou národní zemědělské dotace nižší než letos, protože musíme vycházet z aktuálních možností státního rozpočtu. Tyto dotace ale nejsou jediný zdroj podpory z národních zdrojů. Další příspěvky mohou zemědělci a potravináři získat z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, protože tomu jsme na příští rok rozpočet o jednu miliardu navýšili. Tyto peníze tak pomohou žadatelům například s nákupem zemědělských strojů, půdy nebo s náklady na pojištění. Navíc budeme ještě průběžně hledat další zdroje, kterými národní programy dodatečně posílíme, třeba z nespotřebovaných výdajů rozpočtu ministerstva nebo z úspor,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Programy pro rok 2023 navážou na programy z minulých let. Pravidla pro žadatele rovněž udržují kontinuitu s předešlými zásadami. Změna vycházející vstříc žadatelům nastala u data podání žádosti. Pro všechny programy začne nyní platit, že šanci na uznání dotace budou mít i žádosti, které přijdou po termínu. Pokud podá zájemce žádost později o 15 dní, bude mu dotace zkrácena o 3 %, u zpoždění do 30 dní to bude 5 %. Doposud toto pravidlo pro všechny programy neplatilo a opožděné žádosti byly zamítány. V případě nedostatku prostředků si Ministerstvo vyhrazuje možnost některé podprogramy s ohledem na jejich účelnost a efektivitu nerealizovat.

 

Národní dotace v zemědělství pro rok 2023

 

Název programu

 

 rok 2023
dotace k hospodář. výsledku

(neinvestiční)

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

(kapitálové výdaje)

tis. Kč tis. Kč
Podpora včelařství 47 000
Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách 30 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů 65 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství 10 000
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 200 000
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 162 000 18 000
Genetické zdroje 94 000
Nákazový fond 900 000
Poradenství a vzdělávání 133 000 700
Podpora evropské integrace nevládních organizací 15 000
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe 21 500
Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu 230 000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 60 000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 18 000
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením 76 000 36 000
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ 20 000
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat 600 000
Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče 2 800
Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství 0

*)

Podpora poskytovaná dle Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině 0

**)

2 349 300 389 700
C e l k e m 2 739 000

*) Finanční prostředky na program budou v případě vzniku škod způsobených mimořádnými událostmi stanoveny na základě příslušného usnesení vlády ČR.

**) Finanční prostředky budou v případě podpory poskytované dle Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině stanoveny na základě příslušného usnesení vlády ČR.

Dotace z rozpočtu České republiky jsou nezbytné pro podporu českého zemědělství a potravinářství. Stát tak přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkova. Zároveň tím pomáhá udržovat konkurenceschopnost českých zemědělců a potravinářů na mezinárodním trhu.

Celé znění Zásad pro poskytování dotací najdete zde: Zásady pro rok 2023 (Dotace, eAGRI)

 

Zdroj: www.eagri.cz