Ministerstvo zemědělství (MZe) reaguje na aktuální diskuze k podmínce aktivního
zemědělce, kterou je nutné splnit, aby měl žadatel nárok na dotace. MZe doplňuje další
možnosti, jak může zemědělec prokázat, že aspoň 30 % jeho příjmů pochází ze
zemědělství. Tím zemědělec projde tzv. příjmovým testem.

Za aktivního zemědělce jsou automaticky uznáni všichni žadatelé, kteří v loňském roce
požádali o přímé platby nižší než 5000 euro (přibližně 120 tisíc korun). Pokud zemědělec
požádal o jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS) a povinné ozelenění
(greening), odpovídá to přibližně tomu, že hospodaří na pozemcích o velikosti 24 hektarů.
Splnění podmínky aktivního zemědělce tak bude snadné i pro menší žadatele.

Jako aktivní zemědělci budou také automaticky posouzeni ti, kteří v předchozím roce
hospodařili podle dotačních podmínek nad rámec základních zemědělských povinností. Stačí
přitom, když splní jednu z nabízených variant. Konkrétně jsou aktivními ti zemědělci, kteří v
předchozím roce žádali na alespoň 10 % z celkové výměry své zemědělské půdy o plodinové
podpory, tedy o tzv. platby vázané na produkci. Mohli také na alespoň 30 % celkové výměry
zemědělské půdy pěstovat obiloviny, olejniny nebo plodiny podporované platbou vázanou na
produkci.

Další možností je žádost, podaná v předchozím roce na alespoň 10 % z celkové výměry
zemědělské půdy, o podporu na produkci ovoce, révy vinné, zeleniny nebo jahodníku v rámci
agroenvironmentálně-klimatických opatření, nebo žádost o podporu ekologického
zemědělství, pokud zemědělec hospodaří na kultuře vinice, která činila nejméně 10 % z
celkové výměry jeho zemědělské půdy.

Aktivním zemědělcem je automaticky také žadatel, který v předchozím roce, v období od 1.
června do 30. září, splňoval průměrnou intenzitu chovu hospodářských zvířat nejméně 0,3
velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy jako orná
půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura. Odpovídá to zhruba 1 krávě nebo 6 ovcím
chovaných na 3 hektarech.

MZe doplnilo specifický postup prokazování podmínky pro náročnější zemědělské obory jako
je osivářství, šlechtění nebo školkařství. Tito žadatelé budou uznáni jako aktivní zemědělci na
základě registrace u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Žadatelé, kteří nenaplňují ani jedno z těchto kritérií, doloží splnění minimální hranice 30 %
příjmů ze zemědělské činnosti na celkových příjmech povinnou přílohou k jednotné žádosti.
Na výběr jsou dvě možnosti, první je doložení zprávy auditora potvrzující soulad s údaji, které
o svých celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské činnosti uvede žadatel do
formuláře vydaného Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). To se však bude týkat
pouhého 1 % ze všech zemědělců v ČR, tedy méně než 400 lidí.

Druhou možností je doložení daňového přiznání za poslední účetně uzavřené období spolu s
daňovými a účetními doklady prokazujícími příjmy nebo výnosy ze zemědělské činnosti za
shodné účetní období. Součástí této povinné přílohy k jednotné žádosti o dotaci je také soupis
účetních dokladů. V současné době se dokončuje aplikace pro ověření naplňování podmínky
aktivního zemědělce, která bude v nejbližší době k dispozici žadatelům na Portálu farmáře SZIF.

 

Zdroj: www.szif.cz